Vsebina priročnika

Uvodni del priročnika
Pridobitev  kvalificiranih digitalnih potrdil za državne organe  
Posredovanje zahtevkov
Prejem opreme in gesla
Programska oprema 
Dodatne zahteve in informacije
Koda za odklepanje pametne kartice
Iskalnik digitalnih potrdil
Preklici
Centri za socialno delo
Upravne enote
Pogoste napake na prejetih zahtevkih za pridobitev digitalnih potrdil SIGOV-CA

 

UVODNI DEL PRIROČNIKA

Uvod

Pred Vami je priročnik v katerem so zbrana najpogostejša vprašanja uporabnikov digitalnih potrdil SIGOV-CA. Priročnik je namenjen pomoči pri odgovarjanju teh vprašanj zaposlenim na Enotnem kontaktnem centru, novo zaposlenim na Enotnem kontaktnem centru in kontaktnim osebam, ki so na posameznih ministrstvih zadolžene za posredovanje zahtevkov SIGOV-CA izdajatelju in za pomoč zaposlenim na posameznih državnih organih. Bralec si bo s pomočjo priročnika ustvaril jasno sliko delovanja prijavne službe SIGOV-CA in našel odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z delovanjem prijavne službe SIGOV-CA in v zvezi s pridobitvijo in uporabo digitalnih potrdil SIGOV-CA za državne organe.

Namen priročnika je poenotenje vseh odgovorov na najpogostejša vprašanja uporabnikov kar bo pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu reševanju težav na tem področju, k nemotenem delovanju prijavne službe SIGOV-CA in k uskladitvi delovanja med prijavno službo SIGOV-CA, Enotnim kontaktnim centrom in med kontaktnimi osebami oz. informatiki, ki so zadolženi za pomoč zaposlenim na posameznih državnih organih.

Težave pri zaposlenih se po navadi pojavijo že na samem začetku. Pogosto je zaposlenemu podana le informacija, da pri opravljanju dela potrebuje digitalno potrdilo SIGOV-CA. S pomočjo tega priročnika, bodo lahko tudi kontaktne osebe na posameznih državnih organih, zaposlenim podale ustrezne in najnovejše informacije v zvezi s pridobitvijo digitalnih potrdil SIGOV-CA. Zaposleni na Enotnem kontaktnem centru pa bodo lahko s pomočjo priročnika podali ustrezne informacije oz. odgovore in težavo lažje in učinkovito rešili že na prvem nivoju pomoči uporabnikom.

Predstavitev prijavne službe SIGOV-CA

Prijavna služba SIGOV-CA deluje pod okriljem Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Glavna naloga prijavne službe je izdajanje kvalificiranih digitalnih potrdil SIGOV-CA za državne organe, kamor spadajo vsi organi, ki po veljavni zakonodaji veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.

Vsak zaposleni v državnem organu lahko v skladu z delom, ki ga opravlja, pridobi kvalificirano digitalno potrdilo SIGOV-CA. Digitalna potrdila SIGOV-CA za zaposlene državnih organov so prevzeta na pametni medij, t.i. pametno kartico ali pametni ključek, razen če ni dogovorjeno drugače, kar pomeni, da je digitalni podpis, ki ga imetnik opravi s tem digitalnim potrdilom, enakovreden lastnoročnemu podpisu. Za zaposlene državnih organov v večini izdajamo spletna digitalna potrdila, prevzeta na pametno kartico ali pametni ključek, za namen avtentikacije zaposlenega ob vstopu oz. registraciji v določeno spletno aplikacijo, ki jo uporablja pri svojem delu in za namen podpisovanja določenih gradiv in dokumentov.

Državni organi lahko pridobijo tudi digitalna potrdila za zaposlene s splošnim nazivom, avtentikacijo spletišč, za e-žig in za informacijske sisteme.

Prijavna služba SIGOV-CA pogosto nudi pomoč že pri samem izpolnjevanju zahtevka oz. pri podajanju informacij o zahtevkih na spletni strani.

Proces izdaje digitalnega potrdila poteka v več korakih. Od prejema zahtevka do odpreme pošiljke z opremo (kartice in čitalnika oz. USB pametnega ključka) in pošiljke z geslom za dostop do digitalnega potrdila na pametnem mediju. Pošiljka z opremo je poslana s priporočeno pošto na ime kontaktne osebe navedene na zahtevku, pošiljka z geslom pa je poslana z navadno pošiljko, z oznako »osebno«, na ime uporabnika. Uporabnik po prejemu pametnega medija na katerem je prevzeto digitalno potrdilo, v skladu z navodili na potrdilu o prejemu računalniške opreme, namesti ustrezno programsko opremo in spremeni pred-nastavljeno geslo. V kakšen namen bo zaposleni uporabljal prejeto digitalno potrdilo je odvisno od dela, ki ga opravlja in od aplikacij, ki jih potrebuje pri opravljanju dela. Naloga prijavne službe SIGOV-CA je izdaja digitalnega potrdila, po izdaji pa lahko nudi pomoč, ki se tiče delovanja digitalnega potrdila, uporaba le-tega pa ni v pristojnosti prijavne službe. Prijavna služba SIGOV-CA nudi pomoč pri izbiri primerne programske opreme potrebne za prepoznavanje in delovanje digitalnega potrdila na pametnem mediju ter nudi pomoč v primeru spreminjanja gesla na pametnem mediju, v primeru pozabljenega gesla za dostop do digitalnega potrdila na pametnem mediju, v primeru dopolnjevanja podatkov ali svetuje v zvezi z osebnimi podatki, ki so navedeni v digitalnem potrdilu ali v zaledju digitalnega potrdila ter pomaga v primeru težav z delovanjem digitalnega potrdila in v primeru podajanja dodatnih informacij v zvezi z delovanjem ali posebnimi dodatnimi potrebami. Na spodnji sliki je prikazan proces izdaje digitalnega potrdila SIGOV-CA. Obdelani so samo ustrezno podpisani originalni zahtevki, ki so izpolnjeni v skladu z navodili na zahtevku in so na varen način posredovani (priporočena pošiljka, kurir, osebno) na naslov Državnega centra za storitve zaupanja na Ministrstvu za javno upravo.

PRIDOBITEV KVALIFICIRANIH DIGITALNIH POTRDIL ZA DRŽAVNE ORGANE

Kdo lahko pridobi digitalno potrdilo SIGOV-CA?

Digitalno potrdilo SIGOV-CA lahko pridobijo državni organi in drugi organi oz. zaposleni na državnih organih, ki po veljavni zakonodaji veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna (A1)

Kako pridobim digitalno potrdilo?

Kvalificirano digitalno potrdilo SIGOV-CA pridobite tako, da na spletni strani (https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/) izberete ustrezen zahtevek, ga v celoti izpolnite, natisnete in s priporočeno pošiljko preko kontaktne osebe na določenem državnem organu, pošljete na naš naslov: SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana Zahtevek izpolnijo uslužbenci državnih organov, predstojnik institucije pa s svojim podpisom na zahtevku jamči za identiteto bodočih imetnikov.

Kje najdem zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila?

Vse zahtevke najdete na spletni strani Državnega centra za storitve zaupanja: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/

Kakšno digitalno potrdilo potrebujem?

Najbolj pogosto je povpraševanje po pridobitvi digitalnega potrdila za zaposlene državnih organov: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-zaposlene/

V primeru, če uporabnik potrebuje digitalno potrdilo, ki je povezano tudi z davčno in matično številko organa, je v primeru uporabe pametnega medija bolj primerno digitalno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom. Saj lahko uporabnik v tem primeru uporablja dve potrdili, enega s povezano davčno in matično številko organa in drugega brez teh dodatnih podatkov.

Kakšna je razlika med digitalnim potrdilom za zaposlene s splošnim nazivom in digitalnim potrdilom za zaposlene?

Digitalno potrdilo za zaposlene državnih organov je namenjeno uslužbencem državnih organov, ki digitalno potrdilo potrebujejo pri elektronskem poslovanju za namen vstopa v določeno spletno aplikacijo, ki preverja pristnost uporabnika ali za namen elektronskega podpisovanja.

Digitalno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom je namenjeno uslužbencem državnih organov, ki na državnem organu opravljajo specifično splošno delo in za e-poslovanje državnega organa potrebujejo digitalno potrdilo, ki bo predstavljalo določeno področje dela državnega organa.

V obeh primerih je v digitalnem potrdilu navedeno ime in priimek imetnika potrdila in v obeh primerih je digitalno potrdilo prevzeto na pametni medij. Pri potrdilu za zaposlene s splošnim nazivom pa je poleg imena in priimka imetnika naveden še splošni naziv.

Kako izpolnim zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil za zaposlene državnih organov?

Ustrezen zahtevek izpolnite preko spletnega obrazca na spletni strani SI-TRUST za državne organe. Izpolniti je potrebno oba navedena zahtevka. Če želite pridobiti več potrdil, morate izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za bodoče imetnike potrdil". V prvem delu zahtevka je potrebno izpolniti podatke o državnem organu v skladu z navodili navedenimi na zahtevku, navesti je potrebno podatke o organizaciji, podatke o kontaktni osebi (kontaktna oseba je tista oseba, kateri bo poslana naročena oprema - pametna kartica in čitalnik), podatke o predstojniku institucije in vpisati seznam uslužbencev za katere je podan zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila. V primeru, da digitalno potrdilo potrebuje več uslužbencev, v seznam dodate polje s klikom na »+Dodaj«.

V drugem delu zahtevka je potrebno navesti osebne podatke: ime, priimek, e-naslov, davčna številka in EMŠO in identifikacijsko številko osebnega dokumenta. Izbrati je potrebno vrsto digitalnega potrdila, ki je v večini (razen izjem) spletno. Potrdilo bo prevzeto na pametno kartico, v primeru, da želite USB pametni ključek, dodajte opombo. Za uporabo pametne kartice potrebujete tudi čitalnik pametnih kartic. V primeru, da čitalnik že imate, označite polje »Čitalca ne potrebujem«. V primeru uporabe USB pametnega ključka, za čitalnik prav tako označite polje »Čitalca ne potrebujem«. V primeru, da gre za novega uporabnika, označite polje »Potrebujem čitalec«.

Spletna in posebna kvalificirana digitalna potrdila SIGOV-CA za zaposlene in za zaposlene s splošnim nazivom se praviloma izdajo kot potrdila z obvezno uporabo pametnih kartic in so na podlagi odobrenega zahtevka prevzeta na imetnikovo pametno kartico ali pametni USB ključek na infrastrukturi izdajatelja SIGOV-CA.

Ali lahko pridobim digitalno potrdilo brez pametne kartice?

Izjemoma je prevzem digitalnega potrdila mogoč tudi brez uporabe pametne kartice (npr. če uporaba pametne kartice ni mogoča s tehničnega vidika). V tem primeru boste prejeli referenčno številko po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko na naslov svoje organizacije. Prevzem spletnega digitalnega potrdila lahko opravite v shrambo potrdil brskalnika MS Internet Explorer (priporočeno) oz. brskalnika Firefox.

https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/

V primeru neuspešnega prevzema digitalnega potrdila, je potrebno obstoječe digitalno potrdilo preklicati in podati zahtevek za pridobitev novega.

Kolikšna je veljavnost digitalnega potrdila za zaposlene?

Veljavnost digitalnega potrdila za zaposlene je 5 let.

Kako izpolnim zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil za zaposlene?

Zahtevek za pridobitev: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-zaposlene/

V kolikor je na seznamu bodočih imetnikov navedenih več bodočih imetnikov, je potrebno za vsakega posebej dodati tudi drugi del zahtevka.

Kako izpolnim zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil za zaposlene s splošnim nazivom?

Ustrezen zahtevek izpolnite preko spletnega obrazca na spletni strani SI-TRUST za državne organe. Izpolniti je potrebno oba navedena zahtevka.

Če želite pridobiti več potrdil, je potrebno izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za imetnika potrdila". V prvem delu zahtevka je potrebno izpolniti podatke o državnem organu v skladu z navodili navedenimi na zahtevku, navesti je potrebno podatke o organizaciji, podatke o kontaktni osebi (kontaktna oseba je tista oseba, kateri bo poslana naročena oprema - pametna kartica in čitalnik), podatke o predstojniku institucije in vpisati seznam uslužbencev za katere je podan zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila. V primeru, da digitalna potrdila potrebuje več uslužbencev, v seznam dodate polje s klikom na »+Dodaj«. V drugem delu zahtevka je potrebno navesti osebne podatke imetnika digitalnega potrdila: ime, priimek, davčna številka in EMŠO, službeni e-naslov, identifikacijska številka osebnega dokumenta.

Določiti je potrebno še ustrezen splošni naziv in e-naslov, ki bo naveden v potrdilu. Potrdilo bo prevzeto na pametno kartico. Za uporabo pametne kartice potrebujete tudi čitalnik pametnih kartic. V primeru, da čitalnik že imate, označite polje »Čitalca ne potrebujem«. V primeru, da gre za novega uporabnika, označite polje »Potrebujem čitalec«.

Kolikšna je veljavnost digitalnega potrdila za zaposlene s splošnim nazivom?

Veljavnost digitalnega potrdila za zaposlene s splošnim nazivom je 5 let.

Kakšen splošni naziv naj izberemo?

Splošni naziv izberete s skladu s področjem dela za katerega potrebujete digitalno potrdilo ali pa uporabite splošno ime državnega organa.

Ali lahko eno digitalno potrdilo za zaposlene s splošnim nazivom uporablja več uslužbencev?

POZOR: Digitalno potrdilo za zaposlene splošnih nazivov je vezano samo na enega uslužbenca. Digitalno potrdilo ni namenjeno temu, da eno digitalno potrdilo uporablja več uslužbencev. V namen e-poslovanja državnega organa je takšno potrdilo najbolj primerno za povezavo z davčno in matično številko državnega organa. Digitalno potrdilo bo prevzeto na pametni medij. Zahtevek za pridobitev: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-zaposlene-s-splosnim-nazivom/

Zahtevek natisnete in podpišete. V primeru, da potrebujete digitalno potrdilo za več zaposlenih z določenim splošnim nazivom, je potrebno dodatno izpolniti drugi del zahtevka.

Potrebujem digitalno potrdilo za strežnik, kateri zahtevek izbrati?

Za pridobitev digitalnega potrdila za strežnike je primeren zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč, ki je namenjen prenosu pomembnih informacij, ki ne smejo biti javno dostopne.

Kako izpolnimo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč?

Ustrezen zahtevek izpolnite preko spletnega obrazca na spletni strani SI-TRUST za državne organe. Izpolniti je potrebno oba navedena zahtevka. Če želite pridobiti več potrdil, je potrebno izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za skrbnika potrdila". V prvem delu zahtevka je potrebno izpolniti podatke o državnem organu v skladu z navodili navedenimi na zahtevku, navesti je potrebno podatke o organizaciji, podatke o kontaktni osebi (oseba, ki bo na voljo za dodatne informacije), podatke o predstojniku organizacije in vpisati seznam domen/strežnikov za katere je podan zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila. V primeru, da potrebujete digitalno potrdilo za več strežnikov, v seznam dodate polje s klikom na »+Dodaj«. Za vsak strežnik je potrebno izpolniti dodatno stran zahtevka.

V drugem delu zahtevka je potrebno navesti osebne podatke skrbnika digitalnega potrdila:ime, priimek, e-naslov, službeni e-naslov, identifikacijsko številko osebnega dokumenta.

Določiti je potrebno ustrezno ime spletišča in administratorski e-naslov.

Zahteve strežnika: Strežnik mora podpirati uporabo simetričnih kriptografskih algoritmov, ki imajo ključe daljše od 56 bitov, in asimetričnih algoritmov s ključi, dolgimi vsaj 2048 bitov. Strežnika, ki ustrezata tem zahtevam, sta na primer:

 • spletni strežnik Apache z modulom mod_ssl in kriptografsko knjižnico Openssl.
 • spletni strežnik Lotus Notes Domino

Za druge je potrebno preveriti ali izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje glede šifriranja. V nasprotnem primeru pridobitev spletnega digitalnega potrdila za vaš strežnik ni možna.

Prevzem digitalnega potrdila ni bil uspešen. Kaj sedaj?

V primeru neuspešnega prevzema digitalnega potrdila je potrebno preveriti ali so bile kode za prevzem aktivirane in ali je bil zahtevek (request) pravilno pripravljen. V primeru, da imate zasebni ključ na strežniku in ste pravilno pripravili zahtevek, lahko javni del potrdila poiščete v javnem imeniku (https://www.si-trust.gov.si/sl/ss-obrazci/iskanje-digitalnih-potrdil-si-trust/), kjer se avtenticirate s svojim digitalnim potrdilom ter javni del potrdila ustrezno namestite na vaš strežnik. V primeru, da so bile kode za prevzem aktivirane, zasebni ključ pa izgubljen, pa je potrebno obstoječe digitalno potrdilo preklicati in podati zahtevek za pridobitev novega.

Ali lahko pridobim digitalno potrdilo za avtentikacijo spletišč oz. prej za strežnik z dodatnimi SAN imeni?

V polje SAN se lahko dodajo dodatna imena spletišč. Poleg imena spletišča, navedenega v razločevalnem imenu, lahko imetnik doda največ 4 dodatna imena spletišča.

Kolikšna je veljavnost digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč oz. prej za strežnik?

Veljavnost digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč je 13 mesecev.

Zahtevek za pridobitev: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-avtenikacijo-spletisc/

Potrebujemo digitalno potrdilo za informacijski sistem.

Digitalno potrdilo za informacijske sisteme je namenjeno informacijskemu sistemu, oz. aplikaciji, da se s potrdilom predstavlja drugim informacijskim sistemom.

Digitalno potrdilo za informacijske sisteme ni prevzeto na pametno kartico.

Digitalno potrdilo za informacijske sisteme ni kvalificirano digitalno potrdilo temveč je normalizirano.

Kako izpolnimo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za informacijske sisteme?

Ustrezen zahtevek izpolnite preko spletnega obrazca na spletni strani SI-TRUST za državne organe. Izpolniti je potrebno oba navedena zahtevka.

Če želite pridobiti več potrdil, je potrebno izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za skrbnika potrdila". V prvem delu zahtevka je potrebno izpolniti podatke o državnem organu v skladu z navodili navedenimi na zahtevku, navesti je potrebno podatke o organizaciji, podatke o kontaktni osebi (oseba, ki bo na voljo za dodatne informacije), podatke o predstojniku institucije in vpisati seznam informacijskih sistemov za katere je podan zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila. V primeru, da digitalno potrdilo potrebujete za več informacijskih sistemov, v seznam dodate polje s klikom na »+Dodaj«.

V drugem delu zahtevka je potrebno navesti osebne podatke skrbnika digitalnega potrdila. Ime, priimek, službeni e-naslov, identifikacija osebnega dokumenta. Določiti je potrebno ustrezno ime informacijskega sistema (poglej kaj piše na zahtevku) in splošni e-naslov, ki bo naveden v potrdilu.

Kolikšna je veljavnost digitalnega potrdila za informacijske sisteme?

Veljavnost digitalnega potrdila za informacijski sistem je 5 let.

Prevzem digitalnega potrdila, za informacijski sistem, ni bil uspešen. Kaj sedaj?

V primeru neuspešnega prevzema digitalnega potrdila je potrebno preveriti ali so bile kode za prevzem aktivirane. V primeru, da so bile kode za prevzem aktivirane, zasebni ključ pa izgubljen, pa je potrebno obstoječe digitalno potrdilo preklicati in podati zahtevek za pridobitev novega potrdila

Zahtevek za pridobitev: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-informacijske-sisteme/

Zahtevek za preklic: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/preklic-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-drzavne-organe/

Pridobitev spletnega potrdila SIGOV-CA za e-žige

Elektronski žigi se izdajajo državnim organom, ki jih uporabljajo za zagotovitev izvora in celovitosti podatkov oz. dokumentov. Elektronski žig ni elektronski podpis državnega organa. Pri uporabi elektronskega žiga je priporočljivo vzpostaviti mehanizem notranjega nadzora, ki zagotavlja, da lahko samo fizične osebe, ki so pooblaščene za delovanje v imenu pravne osebe, uporabijo elektronski žig.

Elektronske žige lahko uporabljajo tudi informacijski sistemi, zato so močno orodje za podporo varnih avtomatiziranih transakcij; v tem primeru je tudi potrebno vzpostaviti mehanizme notranje kontrole, ki zagotavljajo samo dovoljeno uporabo.

Elektronski žig ni vezan na zaposlenega v državnem organu, temveč na državni organ. Za vsako potrdilo pa je odgovoren skrbnik potrdila.

Kako izpolnimo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za e-žige?

Ustrezen zahtevek izpolnite preko spletnega obrazca na spletni strani SI-TRUST za državne organe. Izpolniti je potrebno oba navedena zahtevka. Če želite pridobiti več potrdil, je potrebno izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za skrbnike potrdil". V prvem delu zahtevka je potrebno izpolniti splošne podatke o državnem organu v skladu z navodili navedenimi na zahtevku, navesti je potrebno podatke o organizaciji, podatke o kontaktni osebi (oseba, ki bo na voljo za dodatne informacije), podatke o predstojniku institucije in vpisati seznam skrbnikov e-žiga. V primeru, da digitalno potrdilo potrebujete za več potrdil, v seznam dodate polje s klikom na »+Dodaj«.

Zahtevek za pridobitev: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-e-zige/

Potrebujem digitalno potrdilo za strežnik, kateri zahtevek izbrati?

Za pridobitev digitalnega potrdila za strežnike je primeren zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč, ki je namenjen prenosu pomembnih informacij, ki ne smejo biti javno dostopne.

Ali lahko pridobim digitalno potrdilo za avtentikacijo spletišč oz. prej za strežnik z dodatnimi SAN imeni?

V polje SAN se lahko dodajo dodatna imena spletišč.
Poleg imena spletišča, navedenega v razločevalnem imenu, lahko imetnik doda največ 4 dodatna imena spletišča.

Kolikšna je veljavnost digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč oz. prej za strežnik

Veljavnost digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč je 13 mesecev.
Zahtevek za pridobitev: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-avtenikacijo-spletisc/

Potrebujemo digitalno potrdilo za informacijski sistem.

Digitalno potrdilo za informacijske sisteme je namenjeno informacijskemu sistemu, oz. aplikaciji, da se s potrdilom predstavlja drugim informacijskim sistemom. Digitalno potrdilo za informacijske sisteme ni prevzeto na pametno kartico.
Digitalno potrdilo za informacijske sisteme ni kvalificirano digitalno potrdilo temveč je normalizirano.

Kako izpolnimo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za informacijske sisteme?

Ustrezen zahtevek izpolnite preko spletnega obrazca na spletni strani SI-TRUST za državne organe. Izpolniti je potrebno oba navedena zahtevka.
Če želite pridobiti več potrdil, je potrebno izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za skrbnika potrdila". V prvem delu zahtevka je potrebno izpolniti podatke o državnem organu v skladu z navodili navedenimi na zahtevku, navesti je potrebno podatke o organizaciji, podatke o kontaktni osebi (oseba, ki bo na voljo za dodatne informacije), podatke o predstojniku institucije in vpisati seznam informacijskih sistemov za katere je podan zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila. V primeru, da digitalno potrdilo potrebujete za več informacijskih sistemov, v seznam dodate polje s klikom na »+Dodaj«.

V drugem delu zahtevka je potrebno navesti osebne podatke skrbnika digitalnega potrdila. Ime, priimek, službeni e-naslov, identifikacija osebnega dokumenta. Določiti je potrebno ustrezno ime informacijskega sistema (poglej kaj piše na zahtevku) in splošni e-naslov, ki bo naveden v potrdilu.

Kolikšna je veljavnost digitalnega potrdila za informacijske sisteme?

Veljavnost digitalnega potrdila za informacijski sistem je 5 let.

Prevzem digitalnega potrdila, za informacijski sistem, ni bil uspešen. Kaj sedaj?

V primeru neuspešnega prevzema digitalnega potrdila je potrebno preveriti ali so bile kode za prevzem aktivirane. V primeru, da so bile kode za prevzem aktivirane, zasebni ključ pa izgubljen, pa je potrebno obstoječe digitalno potrdilo preklicati in podati zahtevek za pridobitev novega potrdila

Zahtevek za pridobitev: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-informacijske-sisteme

Zahtevek za preklic: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/preklic-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-drzavne-organe/

Pridobitev spletnega potrdila SIGOV-CA za e-žige

Elektronski žigi se izdajajo državnim organom, ki jih uporabljajo za zagotovitev izvora in celovitosti podatkov oz. dokumentov. Elektronski žig ni elektronski podpis državnega organa.
Pri uporabi elektronskega žiga je priporočljivo vzpostaviti mehanizem notranjega nadzora, ki zagotavlja, da lahko samo fizične osebe, ki so pooblaščene za delovanje v imenu pravne osebe, uporabijo elektronski žig.
Elektronske žige lahko uporabljajo tudi informacijski sistemi, zato so močno orodje za podporo varnih avtomatiziranih transakcij; v tem primeru je tudi potrebno vzpostaviti mehanizme notranje kontrole, ki zagotavljajo samo dovoljeno uporabo.
Elektronski žig ni vezan na zaposlenega v državnem organu, temveč na državni organ. Za vsako potrdilo pa je odgovoren skrbnik potrdila.

Kako izpolnimo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za e-žige?

Ustrezen zahtevek izpolnite preko spletnega obrazca na spletni strani SI-TRUST za državne organe. Izpolniti je potrebno oba navedena zahtevka.
Če želite pridobiti več potrdil, je potrebno izpolniti ustrezno število "Zahtevkov za skrbnike potrdil". V prvem delu zahtevka je potrebno izpolniti splošne podatke o državnem organu v skladu z navodili navedenimi na zahtevku, navesti je potrebno podatke o organizaciji, podatke o kontaktni osebi (oseba, ki bo na voljo za dodatne informacije), podatke o predstojniku institucije in vpisati seznam skrbnikov e-žiga. V primeru, da digitalno potrdilo potrebujete za več potrdil, v seznam dodate polje s klikom na »+Dodaj«.

Zahtevek za pridobitev: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/pridobitev-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-e-zige/

TISKANJE ZAHTEVKA

Ko je zahtevek ustrezno izpolnjen, se v zadnjem koraku izpiše v ».pdf formatu«, oba dela zahtevka natisnete in podpišete.

Katere podatke moram podati? Ali izpolnim oba dela zahtevka?

Izpolniti in posredovati je potrebno oba dela zahtevka.
V primeru, da na zahtevku, ki ga izpolni imetnik potrdila ne boste podali davčne številke in EMŠO, vas bomo o tem obvestili in vas seznanili o možnosti ne delovanja digitalnega potrdila v primerih, ko spletna aplikacija za vstop preverja davčno številko ali EMŠO uporabnika.

V primeru, da prejmemo nepopoln zahtevek, zahtevek ne bo obdelan.

E-NASLOV UPORABNIKA

Za pridobitev digitalnega potrdila SIGOV-CA je na zahtevek potrebno navesti službeni e-naslov. Zahtevki, na katerih ne bo naveden e-naslov oz. službeni e-naslov, ne bodo obdelani.

Kdo podpiše zahtevek?

Prvi del zahtevka podpiše predstojnik institucije, ki s svojim podpisom na zahtevku jamči za identiteto bodočih imetnikov. Zahtevek s podatki o imetniku oz. skrbniku pa podpiše bodoči imetnik oz. skrbnik digitalnega potrdila. Podpisi morajo biti originalni in ne fotokopija. V primeru, da zahtevek ne bo opremljen z originalnimi podpisi, zahtevek ne bo obdelan.

POSREDOVANJE ZAHTEVKOV

*POZOR* KONTAKTNE OSEBE

Vsak državni organ določi/je določil kontaktno osebo, kateri bo posredovana oprema. Ker gre za občutljive osebne podatke, naj bo določena ena kontaktna oseba za državni organ, ki bo poznala vsa pravila in postopke poslovanja in bo dosegljiva v primeru dodatnih informacij. V primeru spremembe kontaktne osebe nas o tem obvestite na e-naslov: sigov-ca@gov.si.

Na kakšen način vam lahko posredujem zahtevek?

Pomembno je, da prejmemo originalno izpolnjen in podpisan zahtevek. Zahtevek nam na varen način (priporočena pošta, kurir, osebno) posredujte na naslov: SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Ali vam lahko skeniran zahtevek posredujem po e-pošti?

Zahtevke, ki jih prejmemo po e-pošti ne obravnavamo. V nekaterih primerih nam uporabniki ali kontaktne osebe, na lastno odgovornost, pošljejo zahtevke tudi po e-pošti, vendar to ni uraden postopek poslovanja prijavne službe SIGOV-CA.

Ali lahko zahtevek podpišem elektronsko?

Elektronsko podpisanih zahtevkov za pridobitev novega potrdila ne obravnavamo.

Ali lahko pridobim digitalno potrdilo na pametnem USB ključku?

V primeru zadostne zaloge lahko uslužbenec digitalno potrdilo pridobi tudi na USB pametnem ključku. Na zahtevku za pridobitev je potrebno dodati opombo.

Ali lahko pridobim dodatno digitalno potrdilo (na USB pametnem ključku)?

Dodatno digitalno potrdilo (na USB pametnem ključku) lahko pridobi uslužbenec, ki poda ustrezen razlog za pridobitev dodatnega digitalnega potrdila. V primeru ne zadostne zaloge USB pametnih ključkov, pridobitev dodatnega digitalnega potrdila na USB pametnem ključku ni mogoča.

V kolikšnem času bom prejel digitalno potrdilo?

V kolikor je podani zahtevek ustrezen, izpolnjen v skladu z navodili, podpisan in v fizični obliki, poslan na naslov SIGOV-CA, bo zahtevek obdelan v roku 10 dni.

Zaposleni nujno potrebuje digitalno potrdilo, v kolikšnem času ga lahko najhitreje prejme?

Nujne zadeve so obdelane v skladu z nemotenim delovanjem prijavne službe, v skladu z zmožnostmi kadra in delovanjem sistema. Digitalno potrdilo se prejme v skladu z dogovorom med kontaktno osebo državnega organa in prijavno službo SIGOV-CA. Na sigov-ca@gov.si je potrebno podati razlog za nujno obravnavo. Po prejemu pravilno izpolnjenega originalnega zahtevka lahko pošljemo pripravljeno kartico s prevzetim digitalnim potrdilom.

Imam rumeno Activ Client pametno kartico. Ali lahko pridobim zeleno Gemalto pametno kartico?

Novo digitalno potrdilo in s tem novo kartico, lahko pridobite največ dva meseca pred potekom obstoječega digitalnega potrdila.
Predčasna menjava je mogoča samo ob posebnih primerih, v skladu z dogovorom s prijavno službo SIGOV-CA (sigov-ca@gov.si).

IZJEME

Digitalna potrdila za Sodišča in Policijo: obdelava prejetih zahtevkov in izdaja digitalnih potrdil je skladna z medsebojnim dogovorom.
Sodišče nudi podporo uporabnikom digitalnih potrdil za sodišča na Vrhovnem sodišču: Center za informatiko, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Policija nudi podporo uporabnikom digitalnih potrdil za Policijo na MNZ: Policija – Služba za informatiko, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
Uporabnike je za pomoč potrebno napotiti na ustrezne službe za podporo.

PREJEM OPREME IN GESLA

Kako bom prejel kartico in geslo?

Pametno kartico z digitalnim potrdilom boste na varen način prejeli preko kontaktne osebe organizacije. Prednastavljeno geslo za dostop do digitalnega potrdila pa boste prejeli s poštno pošiljko z oznako »Osebno« na naslov svoje organizacije.

Prejel sem poštno pošiljko z geslom, pametne kartice še nisem prejel?

Pri kontaktni osebi preverite ali je pošiljka z opremo prispela. V primeru, da pošiljke z opremo kontaktna oseba ni prejela, nam na sigov-ca@gov.si pošljite sporočilo s podatki, da zadevo preverimo in podamo informacijo o datumu pošiljanja priporočene pošiljke.

Prejel sem opremo, poštne pošiljke z geslom še nisem prejel?

Pošljite nam e-sporočilo na sigov-ca@gov.si, da gesla niste prejeli. Ponovno ga bomo natisnili in poslali.

Ali lahko osebno prevzamem geslo za dostop?

Geslo lahko osebno prevzamete, na našem naslovu (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana), v času uradnih ur, po predhodnem dogovoru.

Ali lahko osebno prevzamem opremo (pametno kartico/USB PK, čitalnik)?

Opremo lahko prevzame uporabnik osebno v primeru, da gre samo za njegovo opremo. V primeru, da gre za prevzem za več uporabnikov hkrati, lahko pošiljko z opremo osebno prevzame kontaktna oseba navedena na zahtevku za pridobitev digitalnega potrdila. Uporabnik oz. kontaktna oseba lahko prevzame pošiljko osebno na naslovu: SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo na SIGOV-CA. Uporabnik ali kontaktna oseba se ob prevzemu pošiljke identificira z osebnim dokumentom.

Ali mi lahko prednastavljeno geslo pošljete po e-pošti?

Prednastavljeno geslo, zaradi občutljivih podatkov, ne pošiljamo po e-pošti.

Pred časom sem prejel pametno kartico, geslo sem pozabil, kako lahko pridobim novo geslo?

Pošljite nam zahtevek za pridobitev kode za odklepanje pametne kartice, s kodo za odklepanje si bo uporabnik nastavil novo geslo. Zahtevek: https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigov-ca/zahtevek-za-pridobitev-kode-za-odklepanje-pametne-kartice/

PROGRAMSKA OPREMA

Ali potrebujem za delovanje digitalnega potrdila tudi programsko opremo?

Da, v skladu z navodili na spletni strani.

Kje najdem programsko opremo?

https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/uporaba-sigov-ca-za-zaposlene/

Namestitev poteka v dveh korakih:

  Namestitev programske opreme ActivClient 7.1 za delo z rumeno pametno kartico oz. IDPrime Installation Package za delo z zeleno pametno kartico.
  Namestitev korenskih digitalnih potrdil izdajateljev SIGOV-CA v spletni brskalnik.

Kje najdem korenska potrdila izdajatelja?

Korenska potrdila najdete na naslovu:
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/korenski-izdajatelj-si-trust-root/

Kako spremenim prednastavljeno geslo?

Na zeleni Gemalto kartici ali USB pametnem ključku: Navodila za menjavo pred nastavljenega gesla, so navedena na potrdilu o prejemu računalniške opreme.
Kartico vstavite v čitalnik. Čitalnik ali USB PK priključite v režo za USB na računalniku. Odprite program IDPrime, v programu IDPrime, kliknite na gumb "Spremeni PIN", vpišete geslo, ki ste ga prejeli in nato vpišete dvakrat novo geslo, ki si ga sami izmislite (7 znakov, ena velika črka, številka..)

Na rumeni Activ Client kartici:
Navodila za menjavo gesla so navedena na potrdilu o prejemu računalniške opreme.
Kartico vstavite v čitalnik. Čitalnik priključite v režo za USB na računalniku.
Pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+Alt+Delete, kliknite izbiro "Spremeni geslo" in pod vnosnimi polji izbiro »Možnosti vpisa«. Kliknite ikono pametne kartice, v polje "Staro geslo" vnesite pred nastavljeno geslo, v polji "Novo geslo" in "Potrdi novo geslo" pa svoje novo geslo ter s klikom na gumb potrdite vnos.

POZOR: Samo za Activ Client, uporabnike rumene pametne kartice: Ukaz "PIN Initalization Tool" ponastavi in izbriše digitalno potrdilo iz kartice!!! V tem primeru je potrebno obstoječe digitalno potrdilo preklicati in pridobiti novo digitalno potrdilo. Zahtevek za preklic in zahtevek za pridobitev novega digitalnega potrdila, nam skupaj s kartico pošljite na naš naslov.

Kako lahko preizkusim delovanje digitalnega potrdila?

Kartico vstavite v čitalnik oz. USB PK vklopite v računalnik. Delovanje digitalnega potrdila preizkusite na povezavi: https://www.si-trust.gov.si/sl/ss-obrazci/podatki-digitalnega-potrdila/. V primeru, da se izpišejo podatki o digitalnem potrdilu, je digitalno potrdilo pripravljeno za uporabo.

Podatki o digitalnem potrdilu se ne izpišejo?

 • Preverite ali imate pravilno vklopljen čitalnik ali USB PK.
 • Preverite ali čitalnik pametnih kartic deluje ali na čitalniku/USB PK sveti lučka.
 • Preverite ali imate nameščeno pravilno programsko opremo (MD Tool za zelene Gemalto kartice in Activ Identity za rumene kartice).
 • Preverite ali je digitalno potrdilo vidno v programu.

Geslo sem uspešno spremenil, vendar je naslednji dan javilo napačno geslo. Kaj storiti?

Preverite ali imate izključen »Caps Lock«. V primeru, da geslo ni bilo uspešno spremenjeno, poskusite ponovno s pred nastavljenim geslom, V primeru, da gesla ne ugotovite, nam pošljite izpolnjen in podpisan zahtevek za pridobitev kode za odklepanje pametne kartice. S kodo za odklepanje pametne kartice, si boste lahko nastavili novo geslo.

Zahtevek: https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigov-ca/zahtevek-za-pridobitev-kode-za-odklepanje-pametne-kartice/

Nisem prejel čitalnika pametnih kartic. / Čitalnik pametnih kartic ne deluje, kako lahko pridobim novega?

Pošljite nam e-sporočilo s prošnjo za novi čitalnik in z vašimi podatki na sigov-ca@gov.si in poslali vam bomo novega.
V primeru, da gre za več uporabnikov, nam pošljite seznam s podatki uporabnikov.

Potrebujemo dodatne čitalnike, kako jih lahko pridobimo?

Podati je potrebno razlog. V primeru zadostne zaloge čitalnikov vam lahko po predhodnem dogovoru pošljemo čitalnike. Seznam uporabnikov, katerim bi dodelili čitalnike, nam pošljite na sigov-ca@gov.si.

Uporabnik je zapustil delovno mesto, njegov čitalnik smo dodelili drugemu zaposlenemu.

Na sigov-ca@gov.si nam pošljite podatke o zaposlenemu, ki je zapustil delovno mesto in podatke o zaposlenemu, ki mu boste dodelili čitalnik. Uporabniku, ki zapusti delovno mesto, bomo zavedli vrnitev čitalnika, uporabniku, ki mu boste dodelili čitalnik pa bomo poslali potrdilo o prejemu računalniške opreme. Podpisan izvod potrdila nam pošljite po pošti na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Zakaj moram pri vsaki uporabi digitalnega potrdila vpisovati geslo?

Verjetno imate prestaro verzijo gonilnika kartice Gemalto SIGOV-CA. Verzijo gonilnika lahko vidite, tako da vstavite kartico v čitalec, kliknete z desnim klikom na ikono "Začetek" na zaslonu levo spodaj in nato po vrsti izberete "Upravitelj naprav", "Pametne kartice" in "Safenet IDPrime...".
Na zavihku "Gonilnik" je izpisana "Različica gonilnika" (na sliki 10.8...). Če je ta verzija starejša od 8.5, je to razlog, da morate ponavljati geslo.
Za namestitev novejše verzije mora praviloma poskrbeti administrator računalnika. Gonilnik se namešča kot "minidriver" iz Microsoftovih repozitorijev. Če avtomatski mehanizem nameščanja ne deluje, lahko administrator novo verzijo gonilnika poišče na strani https://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx
kjer v iskalni niz vpiše npr. "Gemalto IDPrime 2020", da dobi gonilnike, ki so bili izdani leta 2020. Gonilnik namesti tako, da prenese in razpakira datoteko CAB na svojem računalniku, odstrani vse gonilnike v Upravitelju naprav pod "Pametne kartice" in nato namesti razpakirani gonilnik z "Imam disk". Na koncu se je dobro prepričati, da se je nova verzija uspešno namestila, ker zelo rado potegne kakšno drugo verzijo ali ne pobriše zanesljivo stare verzije. Med nameščanjem gonilnika je bolje, da kartica ni v čitalcu.

gonilnik pin

DODATNE ZAHTEVE IN INFORMACIJE

Poslali smo zahtevek vendar digitalnega potrdila še nismo prejeli?

Digitalna potrdila so predvidoma izdana v desetih dneh od odobritve digitalnega potrdila ali prej. Če po desetih dneh na e-naslov naveden na zahtevku ne prejmete e-sporočila o odobritvi digitalnega potrdila, nas o tem obvestite.
Pošljite poizvedbo s podatki o zahtevku (naziv državnega organa, vrsta zahtevka, ime in priimek bodočega imetnika/naziv, datum pošiljanja) na e-naslov: sigov-ca@gov.si.

Prejel sem obvestilo o poteku digitalnega potrdila, kako lahko digitalno potrdilo podaljšam?

Podaljšanje digitalnega potrdila ni mogoče. Dva meseca pred potekom obstoječega digitalnega potrdila lahko podate zahtevek za pridobitev novega digitalnega potrdila, ki je v skladu z obstoječim digitalnim potrdilom. Prejeli boste novo kartico z novim digitalnim potrdilom, staro kartico pa nam vrnete.

Izpolnjen in podpisan zahtevek za pridobitev novega digitalnega potrdila nam pošljete po pošti na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Sem imetnik pametne kartice/USB pametnega ključka, zamenjal bom delovno mesto, ali lahko pametni medij vzamem s seboj?

Prenos kartice iz ene organizacije v drugo:

Znotraj državne uprave:
DA. V primeru, da se osebni podatki niso spremenili. V samem spletnem digitalnem potrdilu ni zavedeno ime državnega organa, saj je digitalno potrdilo vezano samo na ime, priimek in e-naslov zaposlenega v državni upravi. Tako da lahko, ob menjavi delovnega mesta, zaposleni nemoteno uporablja kartico s prevzetim digitalnim potrdilom tudi na novem delovnem mestu, če se osnovni podatki niso spremenili (ime, priimek in e-naslov). Spletno digitalno potrdilo SIGOV-CA je veljavno pet let.
Pošljete izpolnjen in podpisan ORIGINALEN zahtevek za prenos digitalnega potrdila na novo delovno mesto na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana): https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigov-ca/zahtevek-za-prenos-digitalnega-potrdila-sigov-ca-na-drug-drzavni-organ/

Znotraj državne uprave, vendar se je spremenil e-naslov:
NE. Obstoječe digitalno potrdilo je potrebno preklicati.
Po politiki SIGOV-CA je potrebno ob vsaki spremembi osebnih podatkov (ime, priimek in e-naslov) obstoječe digitalno potrdilo preklicati in pridobiti novo digitalno potrdilo. Zahtevek za preklic, nam skupaj z opremo (kartica, čitalnik, USB PK), vrnite na naš naslov: SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. Na novem delovnem mestu, preko kontaktne osebe, oddate zahtevek za pridobitev novega digitalnega potrdila. Izpolnjen in podpisan zahtevek nam po varni poti posredujete na naš naslov: SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Odhod na delovno mesto zunaj državne uprave:
Obstoječe digitalno potrdilo je potrebno preklicati. Opremo (kartica, čitalnik, USB PK), skupaj z zahtevkom za preklic, vrnete na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).
Na novem delovnem mestu (organizacije, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna), lahko pridobite digitalno potrdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte. Zahtevek oddate v skladu z navodili na spletni strani SI-TRUST: https://www.si-trust.gov.si

Ali lahko čitalnik obdržim tudi na novem delovnem mestu?

Čitalnik lahko obdržite in uporabljate tudi na novem delovnem mestu. Čitalnik je v vaši skrbi do prenehanja uporabe.

Poslali smo zahtevek za prenos digitalnega potrdila. Kdaj bo zadeva urejena? Ali bom prejel povratno informacijo, ko bo zadeva urejena? Ali lahko že uporabljam digitalno potrdilo na novem delovnem mestu?

V bazi SIGOV-CA, spremenimo podatek o organizaciji. Podatek o organizaciji je zgolj informativnega značaja in ne vpliva na delovanje digitalnega potrdila.
Podatek o organizaciji spremenimo v najkrajšem času od prejema originalnega zahtevka za prenos digitalnega potrdila. Ker gre le za informacijo o delovnem mestu, povratnih informacij o urejeni spremembi, ne pošiljamo. Digitalno potrdilo lahko nemoteno uporabljate tudi na novem delovnem mestu. Podatek o organizaciji ni vezan na digitalno potrdilo.

Kaj storiti, če se spremenijo osebni podatki uporabnika?

Po politiki SIGOV-CA je potrebno, ob vsaki spremembi osebnih podatkov (ime, priimek in e-naslov) obstoječe digitalno potrdilo preklicati in pridobiti novo digitalno potrdilo. Izpolnjena zahtevka za preklic in za pridobitev novega digitalnega potrdila nam pošljite na naš naslov (SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Pri oddaji zahtevka za pridobitev digitalnega potrdila nisem navedel davčne številke in EMŠO, sedaj me spletna aplikacija ne spusti naprej, kaj storiti?

Za delovanje nekaterih aplikacij sta davčna št. in EMŠO potrebna. Če vam bo ob prijavi v želeno aplikacijo javilo napako, je to zato, ker za vstop preverja eno ali obe številki.

V tem primeru nam posredujte podpisano izjavo z navedenima podatkoma (davčno številko in EMŠO) na naslov Izdajatelj SIGOV-CA, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, da številki naknadno vpišemo.

Izjava: https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigov-ca/izjava-za-vpis-emso-in-davcne-stevilke-k-digitalnemu-potrdilu-sigov-ca

V kolikšnem času bo zadeva urejena?

Zadeva je po navadi urejena v roku 5 dni od prejema originalne izjave. Ko bo zadeva urejena bomo uporabnika obvestili. Uporabnik lahko tudi sam preizkusi delovanje v roku od 5 dni od oddaje izjave.

Na kakšen način vam posredujem izjavo?

Podpisano izjavo z navedenima podatkoma (davčno številko in EMŠO), nam na varen način, posredujte na naslov Izdajatelj SIGOV-CA, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. Fotokopij ne obravnavamo in bodo vrnjene uporabniku.

Ali lahko pošljem skenirano izjavo preko e-pošte?
Skenirano izjavo nam nekateri uporabniki pošljejo po lastni volji. Vendar v skladu z varovanjem osebnih podatkov, Izdajatelj SIGOV-CA, tega ne priporoča.

Zaradi posebnih zahtev aplikacije, do katere želimo dostopati z digitalnim potrdilom, je potrebno k digitalnemu potrdilu zapisati davčno in matično številko organizacije. Kako to storimo?

Na voljo je spletna stran, kjer lahko sami povežete želeno digitalno potrdilo z davčno in matično št. organizacije, zaradi zahtev pri vstopu v e-davke.
Z digitalnim potrdilom se prijavite na stran: https://www.si-trust.gov.si/sl/ss-obrazci/zahtevek-za-povezavo-podatkov-o-organizaciji-z-digitalnim-potrdilom preverite podatke in oddajte zahtevek. Če se podatki ne ujemajo, nas o tem obvestite. Če pa so podatki pravilni, je z oddajo zahtevka želeno digitalno potrdilo povezano z davčno in matično št. organizacije.

V kolikšnem času bo zadeva urejena?

Zadeva bo predvidoma urejena naslednji dan. Osvežitev podatkov je vsak dan ob 17. uri.

Podatki na spletni strani se ne ujemajo s podatki o digitalnem potrdilu?

Pošljite nam e-sporočilo s podatki o digitalnem potrdilu in s podatki o organizaciji s katero želite povezati digitalno potrdilo, na e-naslov: sigov-ca@gov.si. Ko bomo zadevo uredili, vas bomo o tem obvestili.

Do spletne strani ne morem dostopati. Kaj sedaj?

Preverite ali imate nameščen ustrezen program za delovanje digitalnega potrdila. Za zeleno Gemalto kartico/ USB PK, programska oprema MD Tool in za rumeno Activ Client kartico, programska oprema Activ Identity. Odprite program in preverite ali je digitalno potrdilo vidno v programu.
Preverite delovanje digitalnega potrdila na: https://www.si-trust.gov.si/sl/ss-obrazci/podatki-digitalnega-potrdila/
V primeru, da digitalno potrdilo deluje, nas o težavi na spletni strani obvestite na sigov-ca@gov.si.

Kako vam posredujem potrdilo o prejemu računalniške opreme?

Podpisan izvod potrdila o prejemu računalniške opreme nam posredujte/pošljite na naš naslov: Izdajatelj SIGOV-CA, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Ali vam lahko potrdilo pošljemo tudi po e-pošti?

Prosimo, da nam potrdila o prejemu pošljete po navadni pošti na naš naslov: Izdajatelj SIGOV-CA, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

KODA ZA ODKLEPANJE PAMETNE KARTICE

Pozabil sem geslo za dostop do digitalnega potrdila na pametni kartici/USB PK. Ali je potrebno digitalno potrdilo preklicati?

V primeru pozabljenega gesla, lahko pridobite »kodo za odklepanje pametne kartice/USB PK«, S kodo za odklepanje pametne kartice si lahko nastavite novo geslo.

Zaradi večkratnega vpisa napačnega gesla, se je pametna kartica/USB PK zaklenila. Kaj sedaj?

Pridobite lahko kodo za odklepanje pametne kartice/USB PK, s kodo za odklepanje pametne kartice si lahko nastavite novo geslo.

Kako pridobim kodo za odklepanje pametne kartice?

Kodo pridobite tako, da pošljete »Zahtevek za pridobitev kode za odklepanje pametne kartice«, na naš naslov: Izdajatelj SIGOV-CA, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Kje najdem Zahtevek za pridobitev kode za odklepanje pametne kartice?

Zahtevek najdete na spletni strani SI-TRUST – Za državne organe – Spletna potrdila za zaposlene – Uporaba.
https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/uporaba-sigov-ca-za-zaposlene/
Zahtevek: https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigov-ca/zahtevek-za-pridobitev-kode-za-odklepanje-pametne-kartice/

Ali lahko pošljem skeniran zahtevek po e-pošti?

Nekateri uporabniki nam skeniran zahtevek po lastni volji pošljejo po elektronski pošti, vendar Izdajatelj SIGOV-CA tega ne priporoča. Posredovati je potrebno originalen zahtevek z originalnimi podpisi. Prijavna služba SIGOV-CA zahtevkov poslanih preko e-pošte ni dolžna obravnavati.
V primeru nujne obdelave zahtevka, nas o tem obvestite na sigov-ca@gov.si, zahtevek bomo obravnavali v najkrajšem možnem času.
V primeru, da prejmemo fotokopijo zahtevka, zahtevek ne bo obravnavan. Zahtevek bo vrnjen pošiljatelju.
V primeru, da prejmemo zahtevek brez podpisa, zahtevek ne bo obravnavan. Zahtevek bo vrnjen pošiljatelju.

Ali lahko kodo za odklepanje pošljete na drug e-naslov?

Kodo za odklepanje pametne kartice/USB PK, lahko pošljemo samo na e-naslov, ki je naveden v digitalnem potrdilu. Kode ni mogoče poslati na e-naslov drugega uporabnika ali splošen e-naslov.

Kaj storiti, če se je e-naslov spremenil in sedaj ne morem prejeti kode za odklepanje?

V tem primeru je potrebno obstoječe digitalno potrdilo preklicati in podati zahtevek za pridobitev novega digitalnega potrdila. Originalne zahtevke nam, skupaj s kartico/USB PK, pošljite (priporočena pošta, osebno) na naš naslov.

Poslal sem zahtevek za pridobitev kode za odklepanje pametne kartice, vendar e-sporočila, za prevzem kode za odklepanje, še nisem prejel.

Preverite med nezaželeno pošto. Na sigov-ca@gov.si, nam pošljite e-sporočilo s poizvedbo o zahtevku, v sporočilo navedite podatke o uporabniku in datum pošiljanja zahtevka.

Potekel je 10-dnevni rok za prevzem kode za odklepanje, kaj storiti?

Ponovno nam pošljite zahtevek za pridobitev kode za odklepanje.

Po kakšni poti bom prejel kodo za odklepanje pametne kartice/USB PK?

Po prejemu podpisanega zahtevka vam bomo na e-naslov naveden v digitalnem potrdilu poslali e-sporočilo za prevzem kode za odklepanje pametne kartice. Kodo si zapišite in po navodilih odklenite kartico.

V kolikšnem času bom prejel kodo za odklepanje pametne kartice/USB PK?

Kodo za odklepanje pošljemo v najkrajšem možnem času od prejema zahtevka, v kolikor je zahtevek ustrezno izpolnjen.

Kako odklenem pametno kartico/USB PK?

Zelena Gemalto pametna kartica/USB PK:

Odprite program IDPrime, v programu IDPrime, kliknite na gumb "odkleni PIN", vpišete dvakrat novo geslo, ki si ga sami izmislite (7 znakov, ena velika črka, številka..) in nato vnesete še celotno kodo za odklepanje (velike črke in pomišljaji). Potrdite. Kartica je odklenjena, do digitalnega potrdila sedaj dostopate z geslom, ki ste ga sami ponovno nastavili.

Rumena Activ Client kartica:

Odprite program Activ Client (START - PROGRAMI - ACTIVIDENTITY - ACTIVCLIENT – USERCONSOLE). Izberite TOOLS in ukaz UNLOCK CARD. V okno vnesite UNLOCK KODO, ter novi PIN, ki ga izberete sami, vpišete ga dvakrat. Zaključite z OK. Vaša kartica je odklenjena, do digitalnega potrdila sedaj dostopate z geslom, ki ste ga sami ponovno nastavili.

Kartica se noče odkleniti. Kaj sedaj?

Preverite ali ste nastavili dovolj dolgo geslo. Geslo naj bo dolgo vsaj 7 znakov, naj ima eno veliko črko in kakšno številko.
V primeru, da je odklepanje neuspešno, nam po predhodnem sporočilu na sigov-.ca@gov.si kartico pošljite v pregled. Kartico na varen način posredujte na naš naslov.

Kje najdem serijsko številko kartice/USB PK?

Serijsko številko kartice najdete na hrbtni strani kartice ali v samem programu.

Zelena Gemalto pametna kartica/USB PK:

Kartico vstavite v čitalnik/USB PK vstavite v režo za USB na računalniku.
Odprite program MD Tool – klik na gumb »Podatki o kartici«.

Rumena Activ Client pametna kartica:

Kartico vstavite v čitalnik. Odprite program Activ Identity – User Console.
Activ Identity – »Smart Card Info – Podatki o kartici«

Uporabnik mora neprestano vpisovati geslo za kartico, kaj storiti?

Nameščena mora biti verzija gonilnika za zeleno kartico - Gemalto: le-ta mora biti vsaj 8.5.0.6., zadnja različica je 8.5.0.7.

Pri e-podpisu se v imenu ne izpišejo šumniki ali je pri izdaji digitalnega potrdila prišlo do napake?

To pomeni, da je nameščena starejša verzija podpisne komponente. Potrebno je namestiti najnovejšo verzijo podpisne komponente. Najnovejšo verzijo najdete na: https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/podpisovanje-s-komponento-proxsign/.

Kje najdem serijsko številko digitalnega potrdila?

Zelene Gemalto kartice/USB PK:

Odprite program MD Tool.
Z dvojnim klikom na digitalno potrdilo se odpre okno »Pregled digitalnega potrdila«. Serijsko številko digitalnega potrdila najdete v zavihku »Podrobnosti« - s klikom na polje »Nosilec«, se prikažejo podatki o digitalnem potrdilu. Serijska številka je »SERIALNUMBER«

Rumene Activ Client pametne kartice:

Odprite program Activ Client (START - PROGRAMI - ACTIVIDENTITY - ACTIVCLIENT – USERCONSOLE)
Dvojni klik na mapo »My certificates«.
Z dvojnim klikom na digitalno potrdilo se odpre okno »Pregled digitalnega potrdila«. Serijsko številko digitalnega potrdila najdete v zavihku »Podrobnosti« - s klikom na polje »Nosilec«, se prikažejo podatki o digitalnem potrdilu. Serijska številka je »SERIALNUMBER«

ISKALNIK DIGITALNIH POTRDIL

Kje najdem iskalnik digitalnih potrdil na spletu?

Iskalnik najdete na dnu strani: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/

Kako uporabljam iskalnik digitalnih potrdil na spletu?

Do iskalnika digitalnih potrdil, dostopate z digitalnim potrdilom. Kartico vstavite v čitalnik.
Izberete veljavno digitalno potrdilo s seznama in nadaljujete.
Izberite ustreznega izdajatelja digitalnih potrdil v rubriki "Iščemo po"

Ali lahko pridobim seznam uporabnikov na posameznem državnem organu?

Na sigov-ca@gov.si nam pošljite prošnjo za pridobitev seznama uporabnikov za določen državni organ. Seznam vam bomo poslali na e-naslov.
Seznam lahko pridobi kontaktna oseba ali kadrovska služba določenega državnega organa.

PREKLIC

Kako lahko prekličem digitalno potrdilo?

  Osebno v času uradnih ur na prijavni službi za državne organe: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
  Elektronsko po elektronski pošti štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila, sicer pa v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov. V tem primeru imetnik oziroma predstojnik (SIGOV-CA) pošlje na sigov-ca@gov.si elektronsko sporočilo z zahtevkom za preklic, ki mora biti digitalno podpisan z zaupanja vrednim potrdilom za njegovo overjanje. Hkrati mora o tem telefonsko obvestiti SIGOV-CA na dežurno telefonsko številko za preklice: 01 478 87 77.
  Telefonsko štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila (telefonska številka za preklic: 01 478 87 77), sicer pa v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov.

Kaj pomeni geslo za preklic potrdila, ki je naveden na zahtevku za pridobitev digitalnega potrdila?

Pri klicu na telefonsko številko za preklic mora imetnik navesti geslo, ki ga je v zahtevku za pridobitev potrdila, podal kot geslo za preklic potrdila oz. ga je drugače varno posredoval SIGOV-CA.

Brez gesla za preklic imetnik ne more telefonsko preklicati potrdila.

Kdaj zahtevati preklic potrdila?

Preklic potrdila morata imetnik ali odgovorna oseba zahtevati:

 • če so bili zasebni ključi imetnika potrdila ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
 • če obstaja nevarnost zlorabe zasebnih ključev ali potrdila imetnika,
 • če so se spremenili oz. so napačni ključni podatki, navedeni v potrdilu,
 • če imetnik ni več zaposlen v organizaciji ali je prenehal z delom za organizacijo ali ni več pooblaščen za uporabo potrdila.

Zahtevek za preklic je potrebno zahtevati nemudoma, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti ipd. nujne primere, sicer pa prvi delovni dan v času, ki velja za poslovni čas državnih organov oz. uradnih ur na prijavnih službah.

Kdo lahko zahteva preklic potrdila?

Preklic potrdila lahko poleg imetnika zahteva tudi:

 • pooblaščena oseba izdajatelja SIGOV-CA,
 • pristojno sodišče ali
 • upravni organ.

Kdo podpiše zahtevek za preklic digitalnega potrdila?

Zahtevek lahko podpiše odgovorna oseba ali imetnik digitalnega potrdila.

Kje najdem zahtevek za preklic?

Vse zahtevke za preklic in več informacij o preklicih lahko najdete na spletni strani https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/preklic-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-drzavne-organe/.

Kaj se zgodi, ko je podan zahtevek za preklic?

Če gre za preklic zaradi nevarnosti zlorabe ali nezanesljivosti in podobno, izdajatelj SIGOV-CA po prejemu veljavne zahteve za preklic najkasneje v štirih urah prekliče potrdilo. Če gre za preklic zaradi sprememb podatkov v potrdilu, pa je potrdilo preklicano prvi delovni dan po prejetju zahtevka za preklic. Po preklicu je tako potrdilo takoj dodano v register preklicanih potrdil in brisano iz javnega imenika potrdil.

Kako izpolnim zahtevek za preklic digitalnega potrdila?

Zahtevek izpolnite v skladu z navodili navedenimi na zahtevku. Iz seznama potrdil, izberete katero potrdilo želite preklicati.

Kartice ne najdem, izgubil sem kartico, kaj storiti?

Digitalno potrdilo je potrebno nemudoma preklicati v skladu z navodili za preklic digitalnega potrdila.

Pri kartici je prišlo do okvare čipa, kartica se je zlomila, kartica je neuporabna. Kaj storiti?

Poškodovano kartico nam, skupaj z zahtevkom za preklic in z zahtevkom za pridobitev novega digitalnega potrdila, posredujte na naš naslov.

USB PK se je zlomil? Kaj storiti?

USB PK nam, po predhodnem e-sporočilu na sigov-ca@gov.si pošljite na naš naslov. Zamenjali bomo ogrodje USB PK in vam ga poslali nazaj.

USB PK ne deluje, kaj storiti?

USB PK nam, po predhodnem e-sporočilu na sigov-ca@gov.si pošljite na naš naslov. Preverili bomo delovanje. V primeru, da delovanja ne bomo mogli vzpostaviti, bo potrebno obstoječe digitalno potrdilo preklicati in podati zahtevek za pridobitev novega digitalnega potrdila.

CENTRI ZA SOCIALNO DELO:

Kako spremenim geslo na kartici?

Kartico vstavite v čitalnik. Čitalnik priključite v režo za USB na računalniku.

PRAVILEN POSTOPEK:

Pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+Alt+Delete, kliknite izbiro "Spremeni geslo" in pod vnosnimi polji izbiro »Možnosti vpisa«. Kliknite ikono pametne kartice, v polje "Staro geslo" vnesite pred nastavljeno geslo, v polji "Novo geslo" in "Potrdi novo geslo" pa svoje novo geslo ter s klikom na gumb potrdite vnos.

POZOR: NAPAČEN POSTOPEK:

Ukaz »PIN Initalization Tool« resetira in izbriše dig. potrdilo iz kartice.

Pri menjavi gesla smo izbrisali digitalno potrdilo, kaj sedaj?

V tem primeru je potrebno obstoječe dig. potrdilo preklicati in pridobiti novo dig. potrdilo. Zahtevek za preklic in zahtevek za pridobitev novega dig. potrdila nam skupaj s kartico pošljite na naš naslov (Izdajatelj SIGOV-CA, Tržaška 21, 1000 Ljubljana)

Ali lahko pridobim USB PK za Activ Client namesto rumene karice?

USB PK lahko pridobite v izjemnih primerih, saj gre za starejšo verzijo USB pametnih ključkov, na zalogi jih imamo le nekaj.

Poslali smo zahtevek za prenos digitalnega potrdila na drug državni organ, vendar v ISCSD še vedno kaže podatke o starem delovnem mestu, kaj sedaj?

V digitalnem potrdilu ni zavedenega naziva organizacije zato prenos digitalnega potrdila ne vpliva na delovanje le-tega. Uporabnik lahko digitalno potrdilo nemoteno uporablja tudi na novem delovnem mestu, če se osebni podatki niso spremenili (ime, priimek, e-naslov). Podatki v digitalnem potrdilu niso vezani na podatek o organizaciji, ki je naveden v aplikaciji ISCSD. Spremembo v aplikaciji ISCSD je potrebno urediti s skrbniki omenjene aplikacije. O prenosu digitalnega potrdila nas obvestite s poslanim, izpolnjenim in podpisanim originalnim zahtevkom za prenos digitalnega potrdila. Zahtevek pošljite na naslov izdajatelja SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigov-ca/zahtevek-za-prenos-digitalnega-potrdila-sigov-ca-na-drug-drzavni-organ/

UPRAVNE ENOTE - Prijavna služba SI-TRUST:

Kaj je potrebno storiti, da lahko uslužbenec/uslužbenka prične z delom kot referent/ka na prijavni službi SI-TRUST?

Uslužbenec mora biti imetnik digitalnega potrdila za zaposlene, ki je prevzeto neposredno na pametni medij. Vsak bodoči referent mora, v skladu z navodili, najprej pridobiti digitalno potrdilo SIGOV-CA ter se udeležiti izobraževanja za delo prijavne službe in izobraževanja iz področja preverjanja identitete. Za delo na prijavni službi je potrebno poslati izjavo, ki je podpisana s strani uslužbenca/uslužbenke in s strani načelnika/načelnice upravne enote.

Udeležiti se mora tudi izobraževanja za delo s prijavno službo SI-TRUST in seznanjenja s poslovnikom ter usposabljanja za odkrivanje zlorab identitete in dokumentov.

Kje najdem izjavo za delo na prijavni službi SI-TRUST?

Pošljite nam sporočilo na sigov-ca@gov.si in poslali vam bomo izjavo.

Originalno podpisano izjavo nam po varni poti posredujte na naš naslov: SIGOV-CA, MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V kolikšnem času bodo referentu/-tki dodeljene pravice za delo s prijavno službo SI-TRUST?

Pravice bodo dodeljene v roku 1-3 dni od prejema pravilno izpolnjene izjave. Ko bodo pravice dodeljene boste prejeli povratno informacijo o pridobljenih pravicah za delo na prijavni službi SI-TRUST.
V primeru nepopolno/napačno izpolnjene izjave, bomo izjavo posredovali nazaj. Fotokopij ne obravnavamo. Fotokopije bodo poslane nazaj.

Ali lahko pošljem skenirano izjavo?

Skenirano izjavo lahko pošljete na sigov-ca@gov.si vendar je potrebno originalno izjavo poslati tudi po pošti.

Kdaj lahko uslužbenec prične z delom na prijavni službi SI-TRUST?

Uslužbenec lahko prične z delom na prijavni službi, ko je seznanjen s pravili poslovanja, ko pridobi digitalno potrdilo SIGOV-CA in ko pridobi pravice za delo na prijavni službi SI-TRUST oz. se mora udeležiti razpisanih izobraževanj za delo prijavne službe in izobraževanja iz področja preverjanja identitete.

POGOSTE NAPAKE NA PREJETIH ZAHTEVKIH ZA PRIDOBITEV DIGITALNIH POTRDIL SIGOV-CA

Na naslov izdajatelja SIGOV-CA je bil poslan samo en del zahtevka, 1. ali 2. del.

Zahtevek ne bo obdelan, pozvali vas bomo k dopolnitvi zahtevka

Na zahtevku je naveden osebni in ne službeni e-naslov.

Zahtevek ne bo obdelan, pozvali vas bomo, da nam sporočite veljaven službeni e-naslov uporabnika. Do takrat bo zahtevek v stanju »prošnja«. Odobrili ga bomo, ko informacijo o službenem ali splošnem službenem e-naslovu uporabnika.

Na zahtevku je navedena napačna davčna številka/ Na zahtevku ni navedene davčne in EMŠO

Zahtevek bo obdelan. Davčna številka in EMŠO nista obvezna podatka za pridobitev digitalnega potrdila, vendar sta za delovanje nekaterih aplikacij davčna št. in EMŠO potrebna. V tem primeru vas bomo pozvali k dopolnitvi zahtevka, da številki po potrebi naknadno vpišemo.

Celotni/prvi/drugi del zahtevka je fotokopija/podpis je fotokopija/na zahtevku ni žiga/fizični zahtevek je elektronsko podpisan, vendar brez originalnega podpisa.

Zahtevek ne bo obdelan. Zahtevek bomo odobrili, ko prejmemo originalen zahtevek z originalnimi podpisi.

Prejeli smo sken zahtevka po e-pošti.

Prijavna služba SIGOV-CA ni dolžna obravnavati zahtevkov poslanih po e-pošti. V primeru, da v e-sporočilu ne bo navedeno, da bo zahtevek posredovan tudi v fizični obliki, vas bomo pozvali k pošiljanju originalnega zahtevka.

Prejeli smo zahtevek za uporabnika, ki je že imetnik digitalnega potrdila za zaposlene.

Zahtevek bo v stanju »prošnja«. Kontaktno osebo bomo pozvali k podajanju razloga za pridobitev digitalnega potrdila in jo seznanili z veljavnostjo obstoječega digitalnega potrdila. V primeru, da ne bo podan tehten razlog za pridobitev novega/dodatnega digitalnega potrdila, zahtevka ne bomo odobrili.

Na zahtevku za zaposlene s splošnim nazivom je naveden naziv za informacijski sistem

Zahtevek ne bo obdelan, pozvali vas bomo k ponovnemu pošiljanju pravilno izpolnjenega zahtevka.

Na zahtevku za pridobitev digitalnega potrdila za avtentikacijo spletišč je navedeno napačna oblika imena spletišča/naziv informacijskega sistema

Zahtevek ne bo obdelan, pozvali vas bomo k ponovnemu pošiljanju pravilno izpolnjenega zahtevka.

Na zahtevku ni podpisa predstojnika institucije/imetnika/žiga

Zahtevek ne bo obdelan. Zahtevek bomo poslali na ime kontaktne osebe navedene na zahtevku in pozvali k podpisu zahtevka.

Na zahtevku za preklic je navedena serijska številka kartice namesto serijska številka digitalnega potrdila.

Glede na navodila preverite kje najdete serijsko številko potrdila. Podajte serijsko številko digitalnega potrdila, ki ga želite preklicati. S tem se bomo izognili nevšečnostim, ki nastanejo ob morebitnem preklicu napačnega digitalnega potrdila. V primeru, da gre za izgubo kartice, digitalno potrdilo prekličite v skladu z navodili na spletni strani: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/preklic-spletnega-potrdila-sigov-ca-za-drzavne-organe/

Podan je zahtevek za preklic za že pretečeno digitalno potrdilo

Zahtevek ne bo obdelan. Pretečena digitalna potrdila ni potrebno preklicati.

Na seznamu bodočih imetnikov/skrbnikov/spletišč/Informacijskih sistemov/e-žigov je navedeno več dodatnih imen, prejeli smo samo eno stran drugega dela zahtevka.

Zahtevek ne bo obdelan, pozvali vas bomo k dopolnitvi zahtevka. Za vsako ime na seznamu bodočih imetnikov, je potrebno izpolniti dodatni drugi del zahtevka (Primer: Če je na seznamu 5 bodočih imetnikov, bo potrebno izpolniti in natisniti in podpisati 5 drugih delov zahtevka).

Prejeli smo prerezano/preluknjano vrnjeno kartico

Kartice so last Državnega centra za storitve zaupanja. V času veljavnosti digitalnega potrdila je zaposleni skrbnik kartice, ki mu je bila dodeljena. Po poteku veljavnosti nam kartico vrne. Kartice recikliramo za ponovno uporabo.