Zahtevek za pridobitev kode za odklepanje pametne kartice za imetnike pametnih kartic, izdanih s strani izdajatelja SIGOV-CA, izpolni imetnik pametne kartice. Izpolnjeni zahtevek imetnik pametne kartice odda podpisan s podpisom imetnika in predstojnika organizacije1 osebno na SIGOV-CA ali s priporočeno pošto posreduje na naslov izdajatelja SIGOV-CA. Imetnik in predstojnik s podpisom jamčita za verodostojnost podatkov.