Izdajatelj kvalificiranih elektronskih časovnih žigov SI-TSA (angl. Slovenian Time Stamping Authority) je del infrastrukture javnih ključev (PKI, angl. Public Key Infrastructure) Državnega centra za storitve zaupanja.

SI-TSA izdaja kvalificirane elektronske časovne žige, namenjene aplikacijam, s katerimi upravljajo institucije javne uprave, na voljo pa so tudi poslovnim subjektom in drugim končnim uporabnikom, ki s SI-TSA sklenejo dogovor oz. pogodbo.

Kvalificirani elektronski časovni žigi izdajatelja Državnega centra za storitve zaupanja se uporabljajo za:

  • zagotavljanje, da je bil dokument podpisan z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem časovnem trenutku in sicer na način, da povezujejo datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način,
  • za druge potrebe, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

Kakšen je postopek časovnega žigosanja?

Ko želimo v neki aplikaciji časovno žigosati nek elektronski dokument oziroma podatke, pošljemo strežniku TSA z zgostitveno funkcijo narejen »povzetek« (angl. hash) dokumenta oziroma podatkov. To je niz bitov fiksne dolžine, ki enolično določa dokument.

Strežnik temu povzetku dopiše čas in vse skupaj podpiše s svojim zasebnim ključem – to je časovni žig.

S tem je dokazano, da je elektronski dokument obstajal pred časom, navedenim v časovnem žigu, poleg tega pa se da preveriti, da se od časa žigosanja elektronski dokument ni spremenil (ponovni povzetek elektronskega dokumenta se mora ujemati s tistim, ki je del časovnega žiga).

Kako deluje SI-TSA?

Časovno žigosanje SI-TSA deluje kot spletna storitev (angl. Web Service). To pomeni, da si aplikacija in strežnik za časovno overjanje izmenjujeta zahtevke v XML po protokolu SOAP prek http oziroma https. Opis storitve je v obliki WSDL. Časovni strežnik deluje v zaščitenem okolju po strogo določenih postopkih. Časovno je sinhroniziran s svetovnimi časovnimi strežniki, ki delujejo v koordiniranem univerzalnem času (angl. Coordinated Universal Time – UTC), mednarodnem standardu za meritve časa.

Pogodba o uporabi storitev časovnega žigosanja izdajatelja SI-TSA

Cenik

Storitve upravljanja kvalificiranih časovnih žigov v skladu s Politiko SI-TSA se na podlagi sklenjene pogodbe obračunavajo enkrat letno in sicer v začetku meseca januarja za predhodno leto v skladu z veljavnim cenikom Državnega centra za storitve zaupanja na dan izstavitve računa, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Rok plačila je trideset (30) dni od prejema računa. (člen 11. pogodbe)

Cenik je v veljavi od 24. oktobra 2018.

StoritevNačin plačilaCena brez DDVCena z DDV
Vklop uporabnika za uporabo kvalificiranega časovnega žiga enkratni znesek 55,74 € 68,00 €
Posamezni kvalificirani časovni žig kos 0,0111 € 0,013542 €

Zakonska podlaga in politika SI-TSA za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov

SI-TRUST in posamezni izdajatelj delujeta v skladu z ustrezno zakonodajo in politiko delovanja.

Zakonska podlaga

Politike SI-TRUST

Politika SI-TSA za izdajo kvalificiranih časovnih žigov, verzija 7.2, pričetek veljavnosti: 20. oktober 2020

KROVNA POLITIKA SI-TRUST za izdajatelje, ki delujejo v okviru ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST, verzija 1.2, pričetek veljavnosti: 20. oktober 2020