Kvalificirane storitve zaupanja so storitve zaupanja, ki izpolnjuje zahteve iz uredbe o elektronski identifikaciji in zaupanju (eIDAS), ki ustvarja sistem varnih elektronskih interakcij po vsej Evropski uniji med podjetji, državljani in javnimi organi. SI-TRUST je ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, ki zagotavlja eno ali več kvalificiranih storitev zaupanja in mu je nadzorni organ dodelil kvalificirani status.

Cilj uredbe eIDAS je izboljšati zaupanje v elektronske transakcije in povečati učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev ter elektronskega poslovanja. Uredba velja za sisteme elektronske identifikacije (eID), ki jih države EU sporočijo Evropski komisiji, in za ponudnike storitev zaupanja s sedežem v EU. Sredstva elektronske identifikacije, ki jih izda država EU, so priznana tudi v vseh drugih državah. To velja le, če sredstvo elektronske identifikacije izpolnjuje pogoje iz Uredbe in je priglašeno pri Komisiji, ki ga nato objavi na seznamu. Vzajemno priznavanje sredstev elektronske identifikacije je obvezno od 28. septembra 2018 in omogoča varnejše spletne transakcije znotraj EU.

Zakonska podlaga

SI-TRUST in posamezni izdajatelj delujeta v skladu z:

  • Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES,
  • Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uradni list RS, št. 46/16),
  • Uredbo (EU) št. 679/2016 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 1995/46/ES (Uradni list EU, št. L 119/1),
  • Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
  • Zakonom o tajnih podatkih,
  • priporočili ETSI s področja kvalificiranih potrdil in storitev zaupanja,
  • priporočili RFC s področja potrdil X.509,
  • in drugimi veljavnimi predpisi in priporočili.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.