Pogosta vprašanja

V katerih postopkih je mogoče elektronsko vročanje?

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP) vročajo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.   

Organ odloči, na kakšen način bo dokument vročil glede na njegovo vsebino, možnost in zmožnost vročitve, in sicer izbira lahko na sledeče načine:

 • na fizičen naslov državljana,
 • v varen elektronski predal državljana;
 • v navaden elektronski predal državljana brez potrditve;
 • v navaden elektronski predal državljana s potrditvijo prevzema prek sporočila SMS.

Kdo lahko izvede vročanje?

Vročitve po ZUP lahko izvajajo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.

Kateri organi lahko vročajo elektronsko?

Seznam organov, ki lahko vročajo elektronsko

Kaj mora imeti državljan, da mu lahko organ vroči elektronsko?

Državljan mora imeti vsaj eno izmed sledečih možnosti:

 • varen elektronski predal,  
 • navaden elektronski predal ali
 • navaden elektronski predal in mobilni telefon

Kaj je to, varen elektronski predal državljana?

Varen elektronski predal državljana je prostor pri pooblaščenem ponudniku varnih elektronskih predalov, kamor državljan kot imetnik in uporabnik predala prejema sporočila od pošiljateljev, ki so vključeni v sistem elektronskega vročanja. Varen elektronski predal je določen z naslovom in je pod kontrolo imetnika predala. Ob tvorjenju predala in ob vsaki nadaljnji uporabi se mora imetnik prijavi z elektronsko identiteto dovolj visokega nivoja (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, elektronska osebna izkaznica).

Glede uporabe so varni elektronski predali državljanov podobni navadnim predalom za elektronsko pošto (kot so Gmail, Yahoo, Hotmail, itd.). Uporabnik z brskalnikom pregleduje, bere in briše sporočila, prenaša dokumente iz priponk na svoje naprave itd. Varen elektronski predal omogoča elektronsko podpisovanje vročilnice, ki je predpisana v nekaterih postopkih (ZUP, ZPP).

Iz varnega predala ni mogoče poslati sporočila v navadnega, varni predali so med seboj povezani z drugačnimi protokoli kot navadni in imajo svoj naslovni prostor.

Kakšna je razlika med vročanjem v varni in navadni elektronski predal?

Elektronska vročitev v varen elektronski predal je zanesljivejša in varnejša od elektronske vročitve v navaden elektronski predal.

Glavne prednosti elektronskega vročanja v varen elektronski predal so:

 • zanesljivost dospetja pošiljke,
 • višji nivo varnosti pri dostopu imetnika do vsebine predala,
 • pošiljke tudi nad 20 megabajtov,
 • samo pooblaščeni in preverjeni pošiljatelji (ni možnosti “spama”),
 • vročanje vseh, tudi občutljivejših pošiljk in
 • potrditev prejema z elektronsko podpisano vročilnico.

Glavne prednosti elektronskega  vročanja v navaden predal so:

 • lažja pridobitev predala,
 • enostavnejša prijava pri dostopu do vsebine predala,
 • Priročnost in vsakodnevna uporaba,
 • boljše urejanje pošiljk, razširjen in preizkušen uporabniški vmesnik in
 • enostavnejša potrditev prejema.

Kljub izraženi volji naslovnika/stranke za elektronsko vročitev v navadni predal lahko organ odloči, da bo vročitev opravil fizično. Organ presodi, ali je vročitev v navadni elektronski predal učinkovita, ker bo dosegla namen, da seznani naslovnika in da se ta ne izogiba vročitvi.

Kje si lahko državljan odpre varen elektronski predal?

Varen elektronski predal si državljan lahko vzpostavi pri enem od pooblaščenih ponudnikov varnih elektronskih predalov. Za potrebe vročanja za upravno poslovanje mora ponudnik izpolnjevati še nekaj posebnosti, ki jih trenutno izpolnjujeta ponudnika:

 • portal eUprava in
 • podjetja Eius z domeno vep.si.

Predvidoma bodo posebnosti za vročanje po ZUP kmalu izpolnjevali tudi drugi ponudniki varnih elektronskih predalov.  Informacija o tem bo objavljena.

Kakšen je naslov varnega elektronskega predala?

Vsak varen predal državljana pripada identificirani fizični osebi in ima naslov podobne oblike kot naslov običajnega predala za elektronsko pošto. Del naslova za zadnjim znakom »@« navadno enolično določa ponudnika varnih predalov, pri katerem je državljan odprl varen predal. Primeri naslovov: 12345679@e-uprava.si (z davčno številko državljana), ana.novak@e-uprava.si, janez.novak@vep.si.

Kaj pomeni vročitev s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema prek sporočila SMS?

Vročitev s seznanitvijo s potrditvijo prevzema pomeni način vročitve pri katerem, obvestilo o možnosti prevzema dokumenta, prejem enolične identifikacijske številke (kode) in obvestilo, da je dokument, po potrditvi ali preteku 15. dnevnega roka za prevzem bil posredovan v navaden elektronski naslov naslovnika, prejme naslovnik kot SMS sporočilo na telefonsko številko mobilne naprave. Naslovnik prejme identično obvestilo o možnosti prevzema in obvestilo o posredovanju dokumenta, po potrditvi ali preteku 15. dnevnega roka za prevzem tudi na navaden elektronski naslov, kakor tudi dokument, ki ga vroča organ.

Kako državljan sporoči organu naslov za elektronsko vročanje?

Državljan organu sporoči svoj naslov za elektronsko vročanje:

 • ob oddaji vloge,
 • med postopkom ali
 • z vpisom v Register stalnega prebivalstva. 

Če ima državljan naslov za elektronsko vročanje vpisan v CRP, lahko ob oddaji vloge ali med postopkom sporoči drugačen naslov.

Kako in kdo vpiše elektronski naslov državljana v Register stalnega prebivalstva?

Vpis elektronskega naslova v Register stalnega prebivalstva naroči državljan na enega od dveh načinov: