Sklenitev pogodbe za poslovne subjekte

Pogodba se sklene (glej 13. člen pogodbe) po prvi oddaji zahtveka za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil za poslovne subjekte (ali prvi oddaji zahtevka po preteku prejšnje pogodbe) na prijavni službi SIGEN-CA za poslovne subjekte. Vse nadaljnje storitve v zvezi z digitalnimi potrdili, vključno z zahtevki za nova digitalna potrdila, se vršijo na podlagi sklenjene in veljavne pogodbe. Morebitne dodatne določbe se določijo z aneksi.

Pooblaščena oseba za oddajo zahtevka na prijavni službi, t.j. finančnem uradu ob oddaji zahtevka prejme 2 izvoda pogodbe. Oba izvoda podpiše najprej odgovorna oseba poslovnega subjekta in ju posreduje v podpis na Ministrstvo za javno upravo na naslov:

SIGEN-CA
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

Določila pogodbe o upravljanju s kvalificiranimi potrdili sigen-ca za poslovne subjekt

Predmet pogodbe

1. člen

Predmet te pogodbe, ki se sklepa kot adhezijska pogodba Politike SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte (v nadaljevanju: Politika SIGEN-CA), je upravljanje s spletnimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili (v nadaljevanju: spletna digitalna potrdila) in posebnimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili (v nadaljevanju: posebna digitalna potrdila).

2. člen

Upravljanje z digitalnimi potrdili po tej pogodbi pomeni izdajo in preklic kvalificiranih digitalnih potrdil, podaljševanje veljavnosti, regeneriranje ključev in odkrivanje kopij zasebnih ključev za dešifriranje podatkov v primeru posebnih potrdil, svetovanje pri uporabi in druge storitve.

Pravice in obveznosti pogodbenih strank

3. člen

Državni center za storitve zaupanja izda ustrezna digitalna potrdila na podlagi pisne zahteve (v nadaljevanju: zahtevek) uporabnika in v skladu s Politiko SIGEN-CA. Z navedenimi digitalnimi potrdili bo Državni center za storitve zaupanja upravljal v skladu s Politiko SIGEN-CA.

Državni center za storitve zaupanja se v času veljavnosti te pogodbe zavezuje izdati digitalna potrdila najkasneje v 10 (desetih) dneh od dneva prejema uporabnikove zahteve za izdajo digitalnega potrdila, če so izpolnjene zahteve, ki jih za izdajo digitalnih potrdil nalaga Politiko SIGEN-CA.

4. člen

Storitve upravljanja digitalnih potrdil iz 1. člena te pogodbe bo Državni center za storitve zaupanja opravljal ves čas veljavnosti te pogodbe in za čas veljavnosti izdanih digitalnih potrdil oz. v skladu s Politiko SIGEN-CA.

Storitve upravljanja digitalnih potrdil iz 1. člena te pogodbe bo Državni center za storitve zaupanja opravljal na podlagi ustreznih zahtevkov v skladu s Politiko SIGEN-CA, ki ga mora, razen v primeru preklica potrdila, odobriti uporabnik.

Državni center za storitve zaupanja bo storitve, ki so predmet te pogodbe, opravljal kvalitetno, v skladu veljavnimi predpisi in kot dober strokovnjak.

5. člen

Državni center za storitve zaupanja bo vse pri izvajanju te pogodbe ali politike pridobljene podatke uporabljal samo za potrebe elektronskega poslovanja oz. komuniciranja v skladu s Politiko SIGEN-CA in veljavnimi predpisi.

6. člen

Državni center za storitve zaupanja seznani imetnike z navodili in okoliščinami, pomembnimi za uporabo digitalnega potrdila, na način, kot ga določa zakon, ki ureja elektronsko poslovanje. Državni center za storitve zaupanja ni dolžan usposabljati imetnikov digitalnih potrdil za prevzem ali uporabo digitalnih potrdil.

Državni center za storitve zaupanja ni odgovoren za programsko in strojno opremo imetnikov potrdil.

Državni center za storitve zaupanja ni odgovoren za škodo, ki je posredno ali neposredno povzročena zato, ker je bila mogoča uporaba oz. zloraba imetnikovega potrdila s strani nepooblaščenih oseb ali zaradi nepravilnega ravnanja imetnika oz. drugih razlogov, ki izvirajo iz uporabnikovega okolja.

7. člen

Uporabnik se obvezuje, da bo upošteval Politiko SIGEN-CA in druga pravila Državnega centra za storitve zaupanjaza posamezno vrsto potrdil.

Uporabnik tudi potrjuje, da je bil pred podpisom pogodbe seznanjen s Politiko SIGEN-CA in da z njo v celoti soglaša.

Uporabnik odgovarja za izpolnjevanje vseh svojih obveznosti in obveznosti imetnikov potrdil, katerih izdajo je zahteval od Državnega center za storitve zaupanja, in sicer ne glede na to, ali obveznosti izhajajo iz te pogodbe, Politike SIGEN-CA ali drugih veljavnih predpisov.

8. člen

Uporabnik je dolžan spremljati obvestila Državni center za storitve zaupanja na njegovi spletni strani http://www.si-trust.si in ukrepati v skladu z obvestili.

Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja dolžnosti iz 1. odstavka tega člena, odgovarja uporabnik sam.

Cena in način plačila

9. člen

Storitve upravljanja z digitalnimi potrdili po tej pogodbi se obračunavajo v enkratnem znesku za celotno obdobje veljavnosti potrdila in sicer v začetku meseca januarja za digitalna potrdila, izdana v  predhodnem letu v skladu z veljavnim cenikom Državnega centra za storitve zaupanja na dan izstavitve računa, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Rok plačila je trideset (30) dni od prejema računa.

Prehodne in končne določbe

10. člen

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Uporabnik lahko pogodbo iz kakršnegakoli razloga odpove z odpovednim rokom enega (1) meseca.

Državni center za storitve zaupanja lahko pogodbo odpove z odpovednim rokom enega (1) meseca, če preneha z dejavnostjo Državnega centra za storitve zaupanja ali zaradi kršitev pogodbe, politike delovanja ali drugih veljavnih predpisov s strani uporabnika.

V primeru kršitve določil te pogodbe se morata pogodbeni stranki medsebojno pismeno opozoriti na kršitve s trideset (30) dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. Če tudi po pisnem opominu stranki, ki je kršila določila te pogodbe, kršitve ne prenehajo, lahko nasprotna stranka odpove pogodbo z odpovednim rokom enega (1) meseca.

Državni center za storitve zaupanja lahko pogodbo odpove brez odpovednega roka, če uporabnik kljub opominu Državnega centra za storitve zaupanja ne poravna svojih dolgov.

Zaradi kršitve varnosti prometa in verodostojnosti potrdil v primeru odtujitve ali druge ugotovljene kršitve v skladu s Politiko SIGEN-CA pa lahko Državni center za storitve zaupanja pogodbo odpove brez opomina takoj oz. z dnem vročitve odpovedi.

Državni center za storitve zaupanja lahko po preteku odpovednega roka prekliče vsa digitalna potrdila, izdana na podlagi te pogodbe.

V odpovednem roku uporabnik ne more zaprositi za nova potrdila.

11. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom k tej pogodbi, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerakoli od pogodbenih določb postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih pogodbenih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

12. člen

Stranki si bosta prizadevali za sporazumno reševanje sporov, če pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Stranki za reševanje sporov dogovorita izključno uporabo predpisov Republike Slovenije.

13. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta:

  • v papirni obliki obe stranki v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod,
  • v elektronski obliki po predhodnem dogovoru o načinu podpisa in vrsti hrambe.

Storitve zaupanja, ki jih ponuja SI-TRUST, so skladne z uredbo eIDAS in so vključene v zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v EU.