Spletni servis esei-validate, verzija 2023-07-27-01

Spletni servis esei-validate nudi odgovor, ali je bilo določeno digitalno potrdilo izdano fizični osebi z določeno enotno številko elektronske identifikacije (EŠEI) fizične osebe. Servis nudi odgovore za digitalna potrdila izdajateljev v Državnem centru za storitve zaupanja (SI-TRUST). Med ta potrdila sodijo:

 • digitalna potrdila na osebni izkaznici,
 • digitalna potrdila za oddaljeni podpis SI-PASS,
 • (delno) digitalna potrdila SIGEN-CA ter
 • (delno) digitalna potrdila SIGOV-CA.

esei-validate: naslov in dostop do servisa ter specifikacija klica

Primer klica servisa v testnem okolju:

https://ws.si-trust.gov.si/esei-validate-test?sn=4000348241024&ca=eid-test-ca-high&esei=1176154629

V produkcijskem okolju je podobno, le brez pripon -test.

Servis deluje po protokolu HTTPS RESTful. Odgovori imajo format "JSON Web Signature (JWS)" s kompaktno serializacijo.

V novejših potrdilih je URL za poizvedbo vpisan v javnem delu potrdila v razširitvi OID=1.3.6.1.4.1.58536.1.1.1.3.1, pri čemer je treba zadnjih 10 ničel (parameter esei) zamenjati s preverjanim EŠEI. Za starejša potrdila lahko odjemalska aplikacija sestavi poizvedbo s podobnim URL tako, da serijsko številko (parameter sn) izlušči iz polja serialNumber v razločevalnem imenu imetnika potrdila.

Digitalno potrdilo, ki nastopa v poizvedbi, mora biti izdano pri enem od izdajateljev v SI-TRUST. Namenjeno mora biti uporabi fizičnim osebam in ne sme biti potrdilo spletišča, potrdilo informacijskega sistema ali elektronski žig.

Potrdilo je enolično določeno z oznako izdajatelja in 13-mestno serijsko števiko.

Ob klicu servisa in vzpostavitvi seje TLS se mora odjemalska aplikacija predstaviti z veljavnim digitalnim potrdilom. Tega potrdila ni potrebano predhodno javljati SI-TRUSTu.

Pomen vhodnih parametrov:

 • sn: 13-mestna decimalna serijska številka digitalnega potrdila.
 • ca: naziv enega od izdajateljev digitalnih potrdil: sigen-ca, sigov-ca, si-pass-ca, eid-ca-high, eid-ca-low ali eid-ca-sign. V testnem okolju poleg teh še: sitest-ca, eid-test-ca-high, eid-test-ca-low ali eid-test-ca-sign.
 • esei: enotna številka elektronske identifikacije (EŠEI) fizične osebe

Vrstni red vhodnih parametrov je poljuben. Naziv izdajatelja je lahko podan z malimi, velikimi ali mešanimi črkami, nazivi parametrov morajo biti podani z malimi črkami.

Strežnik klic zabeleži samo zaradi morebitne pomoči pri razhroščevanju aplikacij, preprečevanju masovnih poizvedb, napadov DOS itd. Trajna povezava z osebo ali potrdilom se ne zabeleži.

esei-validate: specifikacija odgovora

Če ne pride do nepredvidene napake, servis vrne status HTTP 200 in v parametru valid vrednost true ali false glede na to, ali je bilo potrdilo danega izdajatelja z dano 13-mestno serijsko številko izdano osebi z dano EŠEI.

Format odgovora je žeton JWT (JSON Web Token) in je podpisan z JWS (JSON Web Signature). Rezultat se nahaja v srednjem delu (payload) odgovora, med prvo in drugo piko. Odgovor je zakodiran z "Base64", tako kot predpisuje standard za JWT/JWS.

Primer telesa HTTP v odgovoru na gornji primer klica v testnem okolju (z dodanimi prelomi vrstic):

eyJ4NXUiOiJodHRwczpcL1wvd3Muc2ktdHJ1c3QuZ292LnNpXC9lc2VpLWp3cy1j
ZXJ0aWZpY2F0ZS10ZXN0IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.
eyJ2YWxpZCI6dHJ1ZSwic24iOiI0MDAwMzQ4MjQxMDI0IiwiZXNlaSI6IjExNzYx
NTQ2MjkiLCJpYXQiOjE2OTA4ODUyMTYsImNhIjoiRUlELVRFU1QtQ0EtSElHSCIs
Imp0aSI6Ijg1ZjZmZTU0LTMwMDYtNDIxMC04ZGQzLWU5Yzc3NmZhZDA4ZiJ9.
cEwlRadEFvCuokTN-mxx8V28NsRpcEBrkIvJ0D1q2CP6XyemX11c8J1b5lTw1lvO
SIKIX-f7kMKGaymUowFE9-uvSzS7462Rjh0ldnLSmMpCrfHEeDt1gq3aNFicjfUm
GyUX4ue746M6ac6CxZOh_AvDzP2GmFVUKOyQ5hy0Rj0lRLQsCoi0JR0ASOvI3LRs
I6_BTCaE6y4ByOl2qrsjyeZlBKqaOUg1mDbXL-aHWi3Ryr6nwAuy_josp8tldOBV
QuTf-Mb7B-q4ro-a3ayf-Qjqoo7arwho9yGr6RanlDEN4-HDmvzVXw7umOjBXll9
DFSD4vcMBdw9xJ8UGb_NdQ

Glava in vsebina (payload) po dekodiranju base64:

{"x5u":"https:\/\/ws.si-trust.gov.si\/esei-jws-certificate-test"
 ,"alg":"RS256"}

{"valid":true,
 "sn":"4000348241024",
 "esei":"1176154629",
 "iat":1690885216,
 "ca":"EID-TEST-CA-HIGH",
 "jti":"85f6fe54-3006-4210-8dd3-e9c776fad08f"}

Opis polj:

 • x5u: URL verige potrdil (več spodaj), s katerim je narejen podpis
 • alg: algoritem podpisa
 • valid: ali je potrdilo (ca,sn) bilo izdano fizični osebi esei
 • sn: 13-mestna decimalna števika potrdila
 • esei: enotna številka elektronske identifikacije državljana
 • iat: čas izdelave žetona
 • ca: oznaka izdajatelja
 • jti: unikatna številka žetona

Veriga potrdil v datoteki na naslovu x5u se začne s potrdilom, s katerim je žeton podpisan, in nadaljuje s potrdili izdajateljev. Veriga ne vsebuje korenskega potrdila, ki je na produkciji standardni SI-TRUST Root, na testu pa je potrdilo SI-CA Root Test objavljeno na strani https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/testna-digitalna-potrdila/

Če pride do napake na aplikacijskem nivoju (nepravilna poizvedba, izpad zalednega strežnika itd.), servis vrne status HTTP različen od 200 in v telesu HTTP dodatne informacije o napaki v formatu JSON. Tukaj niso opisane napake pred ali med vzpostavitvijo seje HTTPS.

Možni sta dve obliki opisa napake:

{"errorCode":"ST-114-936",
 "errorDetails":"Podani ca (EID-CA-LOW...) ni veljaven ali se ne ujema s tipom..."}

{"errors":
 {"ca":"(not (storitve-ca.web-ui/existing-ca \"SITEST_CA\"))",
 "sn":"(not (\"13 mest\" \"27092016120011\"))"}}

Prvo obliko generira servis za semantične napake in drugo knjižnica Swagger za sintaktične napake, npr. za napačna ali manjkajoča imena parametrov.