Zahtevek za pridobitev spletnih in posebnih kvalificiranih digitalnih potrdil (v nadaljevanju potrdila) za zaposlene poslovnih subjektov (v nadaljevanju organizacije) izpolni odgovorna oseba organizacije in eden ali več1 bodočih imetnikov potrdila, za katere želi organizacija pridobiti potrdilo za opravljanje dela za organizacijo. Izpolnjeni zahtevek odgovorna oseba organizacije ali oseba, ki je z njene strani pooblaščena (v nadaljevanju pooblaščena oseba), skupaj s svojim identifikacijskim dokumentom osebno odda na prijavno službo2 .

Prosimo, pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o organizaciji in imetniku potrdila: davčno številko organizacije, oznako organizacije3, ime in priimek imetnika, serijsko številko potrdila, naslov e-pošte, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s trenutno veljavno Politiko SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte (v nadaljevanju Politika SIGEN-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGEN-CA. Ostali osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene.