Zahtevek za pridobitev posebnih kvalificiranih digitalnih potrdil (v nadaljevanju potrdila) za zaposlene s splošnim nazivom poslovnih subjektov (v nadaljevanju organizacije) izpolni odgovorna oseba organizacije in eden ali več1 imetnikov potrdil. Izpolnjeni zahtevek odgovorna oseba organizacije ali oseba, ki je z njene strani pooblaščena (v nadaljevanju pooblaščena oseba), skupaj s svojim identifikacijskim dokumentom osebno odda na prijavno službo2.

Prosimo, da pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o organizaciji in splošnem nazivu: davčno številko organizacije, oznako organizacije3, splošni naziv, serijsko številko potrdila, e-naslov za splošni naziv, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte (v nadaljevanju Politika SIGEN-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGEN-CA. Ostali osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene.