Zahtevek za pridobitev spletnih kvalificiranih digitalnih potrdil (v nadaljevanju potrdila) za elektronske žige poslovnih subjektov (v nadaljevanju organizacije) izpolni odgovorna oseba organizacije in eden ali več1 skrbnikov potrdil, ki so odgovorni za potrdila za elektronske žige. Izpolnjeni zahtevek odgovorna oseba organizacije ali oseba, ki je z njene strani pooblaščena (v nadaljevanju pooblaščena oseba), skupaj s svojim identifikacijskim dokumentom osebno odda na prijavno službo2.

Prosimo, da pri možnostih izbire ustrezne označite. Potrdilo vsebuje podatke o organizaciji in elektronskem žigu: davčno številko organizacije, oznako organizacije3, naziv elektronskega žiga, serijsko številko potrdila, e-naslov organizacije, številko politike, začetek in konec veljavnosti potrdila, naziv izdajatelja, javni ključ in ostale podatke v skladu s Politiko SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte (v nadaljevanju Politika SIGEN-CA), ki je javno objavljena na spletnih straneh SIGEN-CA. Ostali osebni podatki ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene.