Oddaja zahtevka

Izpolnjen zahtevek za pridobitev potrdila za vas odda odgovorna oseba organizacije ali pooblaščena oseba (ki jo je za oddajo zahtevka pooblastila odgovorna oseba).

Odda ga osebno z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ali drug uradno veljaven osebni dokument s sliko) na finančnem uradu Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

Elektronska oddaja zahtevka: imetnik potrdila (za zaposlene ali za zaposlene s splošnim nazivom) lahko odda z veljavnim potrdilom SIGEN-CA za poslovne subjekte elektronski zahtevek za novo potrdilo v sklopu istega poslovnega subjekta.
Elektronski zahtevek lahko odda za potrdilo, ki bo nadomestilo njegovo obstoječe potrdilo ali pa za potrdilo drugega tipa (za zaposlene, za zaposlene s splošnim nazivom, za spletišča, za žige ali za informacijske sisteme), ki mu bo izdano kot imetniku ali skrbniku potrdila. Imetnik obstoječega potrdila lahko odda zahtevek le zase kot imetnika oz. skrbnika potrdila in ne za tretjo osebo.
Poleg imetnikovih podatkov in elektronskega podpisa z imetnikovim potrdilom, je potrebno v postopku pridobitve potrdila dodati še zahtevek o organizaciji, odgovorni osebi in imetniku, ki ga podpiše odgovorna oseba organizacije.

Postopek oddaje e-zahtevka in povezava na e-zahtevek za novo digitalno potrdilo SIGEN-CA za obstoječe imetnike digitalnega potrdila SIGEN-CA:

Pri dostopu do zahtevka za novo potrdilo se mora bodoči imetnik avtenticirati s svojim veljavnim obstoječim digitalnim potrdilom SIGEN-CA, s katerim bo zahtevek tudi elektronsko podpisal.

  1. Korak (vnos zahtevka): Bodoči imetnik izpolni zahtevek z vsemi potrebnimi podatki o organizaciji, odgovorni osebi ter podatki o imetniku/skrbniku in o potrdilu. Nato zahtevek elektronsko podpiše s svojim kvalificiranim digtalnim potrdilom SIGEN-CA za poslovne subjekte z uporabo podpisne komponente ProXsign.
  2. Korak (ogled izpolnjenega zahtevka): Ogled vnešenih in podpisanih podatkov za novo digitalno potrdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte.
  3. Korak (priprava zahtevka odgovorne osebe organizacije): Odgovorna oseba mora podpisati zahtevek, ki je pripravljen v obliki PDF. Podpis odgovorne osebe je lahko narejen s kvalificiranim digitalnim potrdilom odgovorne osebe ali pa se zahtevek natisne in ga odogovorna oseba lastnoročno podpiše ter ustrezno datira.
  4. Korak (oddaja zahtevka odgovorne osebe organizacije): Elektronsko podpisan oziroma ročno podpisan in skeniran dokument PDF iz prejšnjega koraka imetnik doda obrazcu, klikne gumb "Zaključi" in s tem odda zahtevek za novo potrdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte.

Povezava na zahtevek: https://www.si-trust.gov.si/sl/ss-obrazci/storitve-ca/CcWeb/app/Ra15/zahtps
Ko izdajatelj SIGEN-CA preveri ustreznost podatkov, izda novo digitalno potrdilo in posreduje imetniku podatke za prevzem potrdila. Avtorizacijsko kodo na naslov organizacije in referenčno številko na e-naslov naveden v potrdilu.

Zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil - osebno oddan na FURS

Zaposleni na finančnem uradu na podlagi ustrezne dokumentacije preveri podatke o organizaciji, pooblaščeni osebi, odgovorni osebi in bodočih imetnikih.

V primeru, da se podatki iz zahtevka ne ujemajo s podatki pridobljenimi iz podatkovne baze FURS, je potrebno predložiti potrdilo o registraciji poslovnega subjekta: sklep vpisa v sodni register, potrdilo Statističnega urada RS o identifikaciji, priglasitveni list …

Pravilno izpolnjen in ustrezen zahtevek nato na zanesljiv način posreduje izdajatelju SIGEN-CA.

V primeru, da gre za oddajo prvega zahtevka s strani organizacije oz. če gre za novo pogodbo po preteku prejšnje pogodbe, prejme pooblaščena oseba novo pogodbo o upravljanju s kvalificiranimi potrdili SIGEN-CA za poslovne subjekte.