Kako preklicati potrdilo?

Preklic lahko zahteva imetnik:

 • Osebno v času uradnih ur na prijavni službi. V tem primeru je potrebno izpolniti zahtevek za preklic potrdila in ga oddati neposredno na prijavni službi na upravni enoti (ne npr. v vložišču).
 • Elektronsko po elektronski pošti štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila, sicer pa v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov.
  V tem primeru imetnik pošlje na sigen-ca@gov.si elektronsko sporočilo z zahtevkom za preklic, ki mora biti digitalno podpisan z zaupanja vrednim potrdilom za njegovo overjanje. Hkrati mora o tem telefonsko obvestiti SIGEN-CA na dežurno telefonsko številko za preklice: 01 478 87 77.
 • Telefonsko štiriindvajset (24) ur na dan vse dni v letu, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti potrdila (telefonska številka za preklic:  01 478 87 77), sicer pa v času, ki po veljavni zakonodaji velja za poslovni čas državnih organov.

Pri klicu na telefonsko številko za preklic mora navesti geslo, ki ga je v zahtevku za pridobitev potrdila imetnik podal kot geslo za preklic potrdila oz. ga je drugače varno posredoval SIGEN-CA.

Brez gesla za preklic imetnik ne more telefonsko preklicati potrdila.

Kdaj zahtevati preklic potrdila?

Preklic potrdila mora imetnik zahtevati:

 • če so bili zasebni ključi imetnika potrdila ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
 • če obstaja nevarnost zlorabe zasebnih ključev ali potrdila imetnika,
 • če so se spremenili oz. so napačni ključni podatki, navedeni v potrdilu.

Zahtevek za preklic je potrebno zahtevati nemudoma, če gre za možnost zlorabe ali nezanesljivosti ipd. nujne primere, sicer pa prvi delovni dan v času, ki velja za poslovni čas državnih organov oz. uradnih ur na prijavnih službah.

Kdo lahko zahteva preklic potrdila?

Preklic potrdila lahko poleg imetnika zahteva tudi:

 • pooblaščena oseba izdajatelja SIGEN-CA,
 • pristojno sodišče ali
 • upravni organ.

Izdajatelj SIGEN-CA prekliče potrdilo tudi brez zahteve imetnika takoj, ko izve:

 • da je podatek v potrdilu napačen ali je bilo potrdilo izdano na podlagi napačnih podatkov,
 • da je prišlo do napake pri preverjanju istovetnosti podatkov na prijavni službi,
 • da so se spremenile druge okoliščine, ki vplivajo na veljavnost potrdila,
 • za neizpolnjevanje obveznosti imetnika,
 • da niso poravnani morebitni stroški za upravljanje digitalnih potrdil,
 • da je bila infrastruktura izdajatelja na Državnem centru za storitve zaupanja ogrožena na način, ki vpliva na zanesljivost potrdila,
 • da je bil zasebni ključ imetnika potrdila ogrožen na način, ki vpliva na zanesljivost uporabe,
 • da bo SIGEN-CA prenehal z izdajanjem potrdil ali da je bilo izdajatelju na Državnem centru za storitve zaupanja prepovedano upravljanje s potrdili in njegove dejavnosti ni prevzel drug izdajatelj,
 • da je preklic odredilo pristojno sodišče ali upravni organ.

Po tem imetnika obvesti o datumu ter času preklica, izdajatelju zahtevka za preklic ter vzrokih za preklic.

Kaj se zgodi, ko je podan zahtevek za preklic?

Če gre za preklic zaradi nevarnosti zlorabe ali nezanesljivosti in podobno, izdajatelj Državni center za storitve zaupanja po prejemu veljavne zahteve za preklic najkasneje v štirih urah prekliče potrdilo. Če gre za preklic zaradi sprememb podatkov v potrdilu, pa je potrdilo preklicano prvi delovni dan po prejetju zahtevka za preklic. Po preklicu je tako potrdilo takoj dodano v register preklicanih potrdil in brisano iz javnega imenika potrdil.